Kaupunginvaltuusto, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021

KAJDno-2017-720

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan johtosäännön 3 §:n / kaupunginvaltuuston käsittelyssä 29.5.2017 olevan hallintosääntöluonnoksen 10 §:n mukaan lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallintosääntöluonnoksen 10 §:n mukaan em. säännökseen on lisätty "Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä."

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 seuraavat:

Jäsenet                                                                       Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja

Leivo Veli-Pekka      

 

Räisänen Aki

Varapuheenjohtaja

Karppinen Veli-Matti         

 

Heikkinen Mika

Tornberg Raimo      

Bayraktar Nihat

Seilonen Anne     

Kangasharju Marjo

Laatikainen Tuomas     

Leppänen Akseli

Ojala Katriina      

Ahonen Pia

Lämpsä Jouni      

Korkkonen Petja

Kyllönen Noora   

Talvi Katja

Meriläinen Timo     

Kääminen Teppo

Ohtonen Helena         

Heikkinen Tiina

Kemppainen Anne       

Karvinen Hanna

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Helena Ohtosen varajäseneksi valittu Tiina Heikkinen on työsopimussuhteisena työntekijänä perusopetustoimialalla. Heikkinen ei täten ole ollut vaalikelpoinen sivistyslautakuntaan ja hänen tilalleen tulee valita uusi henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- valtuusto toteaa, ettei Tiina Heikkinen ole ollut vaalikelpoinen sivistyslautakunnan varajäseneksi ja myöntää hänelle eron lautakunnan varajäsenyydestä

- valitsee Helena Ohtoselle varajäsenen.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi, ettei Tiina Heikkinen ole ollut vaalikelpoinen sivistyslautakunnan varajäseneksi ja myönsi hänelle eron lautakunnan varajäsenyydestä sekä valitsi Helena Ohtoselle varajäseneksi Annamaija Kolli-Kauppisen.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- toteaa Hanna Karvisen menettäneen vaalikelpoisuuden sivistyslautakunnan  varajäsenyyteen ja myöntää hänelle eron

- nimeää sivistyslautakunnan jäsen Anne Kemppaiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös

Hyväksyi.

Sivistyslautakunnan jäsen Anne Kemppaisen varajäseneksi valittiin Nina Jyrkäs.