Kaupunginvaltuusto, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 LISÄPYKÄLÄ: Tilivelvollisten määrittäminen v. 2019 (lisäpykälä)

KAJDno-2019-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.

Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että

 - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
 - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
 - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 7.5.2018, § 25 , määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:

- maahanmuuttajapalveluiden johtajaksi 1.1.2019 alkaen on valittu Jukka Piirainen

- Kajaanin lukion vs. rehtorina on 1.1.-31.3.2019 Jaana Leinonen; 1.4.2019 alkaen Kajaanin lukion rehtori

- sivistystoimen ja koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen on palannut virkavapaalta 7.1.2019; sijaisina Anneli Pitkänen ja Mirja Orenius 6.1.2019 saakka

- kaupunginteatterin talouspäällikkö Anne Kovalainen on työssä 31.1.2019 saakka, lomalla 1.2.2019-31.5.2019 ja jää pois kaupungin palveluksesta 1.6.2019 alkaen. Vs. talouspäällikkönä on 1.2.2019-31.5.2019 Maria Tolonen.


Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava:

Toimielinten jäsenet:

Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, kaupunginhallituksen työllisyysjaosto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta  
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Talousjohtaja Asta Tolonen

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen
Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen

Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen 
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen
Kaupunginteatteri-liikelaitoksen johtaja Helka-Maria Kinnunen

Kaupunginteatteri-liikelaitoksen talouspäällikkö Anne Kovalainen 31.1.2019 saakka; 1.2.2019-31.5.2019 vs. talouspäällikö Maria Tolonen, 1.6.2019 taloudesta vastaava henkilö
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen  johtaja Juha Nurminen

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion vs. rehtori Jaana Leinonen 1.1. - 31.3.2019; 1.4.2019 alkaen Kajaanin lukion rehtori

Sivistystoimiala: 
Sivistysjohtaja Mikko Saari

Talouspäällikkö Piia Rissanen
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Päivi Rissanen
Museonjohtaja Antti Mäkinen

Vuolijoen aluelautakunta:
Rehtori, aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Kalevi Tervonen

Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen

 
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja tilintarkastajalta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

KPMG Oy on 19.2.2019 esittänyt lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunnan 29.1.2019 esittämään tilivelvollisten listaukseen.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa JHT, KHT Antti Kääriäinen; sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpm.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Päätös

Hyväksyi.