Kaupunginvaltuusto, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kunnan jäsenten aloitteet ja valtuustoaloitteet v. 2017 - 2018

KAJDno-2018-295

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö

119 §

"Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun menessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun."

150 §:

"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteitä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä."

151 §:

"Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin."

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus saattaa liitteissä mainitut kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa toimialoja käsittelemään keskeneräiset aloitteet mahdollisimman pian.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus saattaa liitteissä mainitut kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa toimialoja käsittelemään keskeneräiset aloitteet mahdollisimman pian.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.