Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite: Vimpelinlaakson liikenneyhteyksien parantaminen

KAJDno-2018-184

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Arto Okkosen esittämä ja Keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Vimpelinlaakson alueella järjestetään vuosittain useita isoja tapahtumia, joiden aikana alueelle sisään ja sieltä ulos liikennöidään Kuntokadun, Opintie ja Ketunpolun kautta. Varsinkin tapahtumien päätyttyä liikenne ruuhkaantuu Valtatie 5:n ja Sotkamontien liittymissä hidastaen alueelta poistumista. Samoja reittejä kulkevat myös hälytysajoneuvot sekä keskussairaalan liikenne.

Me allekirjoittaneet esitämme, että selvitetään mahdollisuus tehdä Vimpelinlaakson alueelta uusi poistumistie Prikaatintielle tai Prikaantintieltä Hoikankankaalle menevälle tielle. Samalla selvitetään käytetäänkö tietä vain tapahtumien aikana alueelta poistumistienä, jolloin tapahtumien aikana liikenne olisi yksisuuntaista Kuntokadulla, Opintiellä sekä Ketunpolulla poislukien hälytysajoneuvot. Muina aikoina tie olisi mahdollisesti suljettuna yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä toimien kevyenliikenteen väylänä. Toisena vaihtoehtona selvitetään voiko tie olla yleisen ajoneuvoliikenteen kaksisuuntaisena tienä silloin, kun sitä ei tarvita tapahtumien aikaisena yksisuuntaisena poistumistienä.

Liitteenä selvitysaluetta koskeva kartta.

Selvityksessä otettava huomioon 13.2.2017 Kajaanin kaupunginvaltuustolle tehty aloite (KAJDno 2017-367) Kainuun Ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun alueen liikenneturvallisuuden parantaminen."

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
Teemu Rissanen, Suunnitteluinsinööri, teemu.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Vimpelinlaakson liikenneyhteyksien parantaminen prikaatin suuntaan vaatisi noin kilometrin mittaisen yhteyden rakentamista. Toimivan ratkaisun saaminen edellyttää kaikkien liikkumismuotojen huomioimista, eli kaksisuuntaista ajorataa ja erillistä kevyen liikenteen väylää. Yhden väylän rakentamisella ei saada toimiva ratkaisua: Liikenneväylällä ei voida käytännössä vaihtaa kulkusuuntaa tai muuttaa sitä välillä kevyen liikenteen väyläksi. Tämä johtaisi väistämättä sekaannuksiin liikennetilanteissa, ja aiheuttaisi turvallisuusriskin. Alueella sijaitsee useita latureittejä, joiden risteäminen kulkuväylän kanssa aiheuttaisi investoinneiltaan isoja siltaratkaisuja. Lisäksi ajoneuvoväylä aiheuttaisi ei-toivottua läpiajoliikennettä Vimpelin urheilukeskuksen alueella.

Vimpelinlaakson liikenneyhteyksien parantaminen prikaatin suuntaan pistemäisten yleisötapahtumien aiheuttaman lyhytaikaisen liikenneruuhkan vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista kustannusten ja käyttömäärän suhteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
  • Teemu Rissanen, Suunnitteluinsinööri, teemu.rissanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §