Kaupunginvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kajaanin kaupungin liikkumisohjelma

KAJDno-2020-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on valmistellut vuosina 2020–2021 liikkumisohjelmaa. Liikkumisohjelma on liikkumattomuuden haasteeseen vastaava strategia, jossa määritetään tulevien vuosien toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi ja ennen kaikkea liikkumattomuuden vähentämiseksi. Ohjelmaan on kirjattu noin 30 kohdennettua, konkreettista ja poikkialaista toimenpidettä liikkumisen edistämiseksi ja liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi. Toimenpiteitä suunnataan Kajaanin kaupungin strategian ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti etenkin alle kouluikäisiin, kouluikäisiin sekä nuoriin ja ne tapahtuvat seuraavan 1–4 vuoden sisällä. Tavoitteena on, että kajaanilaisten liikkuminen lisääntyy ja istuminen vähentyy kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi tavoitteena on kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria, luoda toimijaverkosto liikkumisen edistämiseen ja sitouttaa päättäjät, yhteisöt ja yksilöt liikkumisen edistämiseen. 

Liikkumisohjelmatyö perustuu tietoon siitä, että Suomessa liikutaan kauttaaltaan liian vähän, minkä lisäksi runsas paikallaanolo on lisääntynyt. Kainuu on Suomen vähiten liikkuva maakunta ja kajaanilaisista 20–54-vuotiaista ainoastaan n. 12 % harrastaa liikuntaa suositusten mukaisesti (THL 2015). Liikkumattomuus on usean sairauden riskitekijä (mm. sydän- ja verisuonitaudit, 2. tyypin diabetes), minkä lisäksi siitä aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain jopa 7,5 miljardin euron kustannukset. Ohjelman taustalla on myös kriittisten ikä- ja väestöryhmien tarpeiden tunnistaminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen liikkumisessa.

Liikkumisohjelmaa on valmistellut kaupunginhallituksen alainen työryhmä, joka koostuu liikkumisen edistämiseen sitoutuneista valtuutetuista ja liikkumisen edistämisen muista avainhenkilöistä. Vuoden 2020 aikana työryhmä muodosti tilannekuvan liikkumisen tilasta ja kehityskohteista yhdessä kokouskohtaisten vierailijoiden kanssa. Valmistelussa liikkumattomuuden riskiryhmiksi todettiin alle kouluikäiset ja perheet, harrastustoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret sekä erityisryhmät. 

Toimenpiteitä suunnitellessa kartoitettiin Kajaanin kaupunkiorganisaatiosta ne tulosalueet, jotka ovat eri ikäisten kajaanilaisten arjessa läsnä. Kartoitettuja tulosalueita ovat varhaiskasvatus, perusopetus, koulutusliikelaitos, tilakeskus, kunnallistekniikka, kansalaisopisto sekä kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus. Kartoituksessa selvitettiin toimijoiden nykyistä toimintaa sekä sitä, millaisia mahdollisuuksia, resursseja ja intressejä toimijoilla on liikkumisen edistämiseen.

Ohjelman tavoitteena on kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria liikkumisen edistämisessä, minkä vuoksi suunnitelluille toimenpiteille on määritelty mittari/mittareita, joiden avulla toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida. Mittaristo kokonaisuudessaan tarjoaa kattavaa ja arvokasta aineistoa kajaanilaisten liikkumisaktiivisuudesta sekä palveluiden käytöstä ja tasosta. Ohjelma ja sen tuottama tieto ohjaavat liikkumisen edistämistä tulevina vuosina liikuntapaikkojen ja olemassa olevien palveluiden parantamisen lisäksi. Kerättyä tietoa analysoidaan säännöllisesti ja siitä raportoidaan asianosaisille lautakunnille, mikä tukee olosuhteiden tarpeenmukaista kehittämistä. Tuotettu tieto on avoimesti hyödynnettävissä kaikille kuntalaisille.

Ohjelma on ensimmäinen askel kohti suunnitellumpaa ja pitkäjänteisempää liikkumisen edistämistä. Se myös käynnistää strategisen muutoksen liikuntapalveluiden järjestämisessä ja liikkumisen edistämisessä Kajaanissa. Liikkumisen edistäminen on viime vuosina keskittynyt vahvasti liikuntapaikkarakentamiseen ja investoinneilla onkin saavutettu erinomaiset liikkumisen olosuhteet. Liikkumisen edistämistä on kuitenkin liikuntapaikkojen rakentamisen ja liikuntasalivuorojen myöntämisen ohella myös mm. paikallaanolon tauottaminen kouluissa ja työpaikoilla, arjen liikkumisen olosuhteiden parantaminen sekä lasten pihaleikkien mahdollistaminen. Liikkumisohjelma laajentaa perinteistä liikkumisen edistämisen näkökulmaa ja kirjatut toimenpiteet edistävät liikkumista siellä, missä eri ikäiset kajaanilaiset arkeaan viettävät: kotona ja perheissä, päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja ulkona.

Lisätietoja antaa liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström p. 044 421 4378 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liikkumisohjelman.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Liikkumisohjelma on käsitelty sivistyslautakunnan ja ympäristöteknisen lautakunnan kokouksissa 26.5.2021 sekä liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston kokouksessa 27.5.2021. Ao. toimielimet puoltavat liikkumisohjelman hyväksymistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kajaanin kaupungin liikkumisohjelman.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi
  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Liikkumisohjelma on käsitelty sivistyslautakunnan ja ympäristöteknisen lautakunnan kokouksissa 26.5.2021 sekä liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston kokouksessa 27.5.2021. Ao. toimielimet puoltavat liikkumisohjelman hyväksymistä. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kajaanin kaupungin liikkumisohjelman.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.