Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 79 Kajaanin kaupunkikonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

KAJDno-2020-1528

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tilinpäätöksen lisäksi tulee laatia osavuosikatsaus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta). Osavuosikatsaukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain. Mikäli raportit osoittavat, että jonkin toimielimen/tulosalueen määräraha ei riitä tai toiminta ei muuten vastaa talousarvion tavoiteasettelua, on raportin pohjalta ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrärahan riittävyyden turvaamiseksi. Lisäksi osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan varainhankinnasta ja suojauksista sekä sijoitustoiminnasta. 

Toimielinten, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimittamien tietojen perusteella on laadittu liitteenä oleva Kajaanin kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2021.

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat 48,9 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 1,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimintakulut ovat 165,8 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat kasvaneet 5,6 milj. euroa eli 3,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 1,5 milj. euroa talousarviota pienempinä ja ne ovat kasvaneet 2,3 milj. euroa eli 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 4,2 milj. euroa talousarviota suurempina ja ne ovat kasvaneet 5,0 milj. euroa eli 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kirjauskäytännön muutos vaikuttaa palvelujen ostot ja avustukset -kuluryhmiin.

Merkittävävä Kajaanin kaupungin talouden ennakoimista vaikeuttava tekijä on Kainuun soten menokehitys ja vuodelle 2021 ennakoitu alijäämä. Kainuun soten yhtymähallituksen 2.7.2021 § 223 julkaiseman ennusteen mukaan vuoden 2021 alijäämä on 27,0 milj. euroa, josta Kajaanin kaupungin osuus on noin puolet. Lisäksi vuodelle 2021 on ennakoitu syntyvän lisäkustannuksia Kainuun soten palkkaharmoinisoinnista, mikä ei sisälly alijäämäennusteeseen. 30.6.2021 tilanteessa palvelujen ostoja Kainuun soten osalta on kirjattu 76,3 milj. euroa, josta 6,5 milj. euroa ennakoitua alijäämää. Näin ollen koko vuoden osalta ennakoidaan merkittävää talousavioon sisältyvän 140,0 milj. euron kuntarahoitusosuuden ylitystä.

Kesäkuun lopun tilanteessa Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) toimintakate on 116,7 milj. euroa ja se ylittää 2,9 milj. euroa talousarvion toteuman ollessa 51,5 %. Toimintakate on kasvanut 3,2 milj. euroa eli 2,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Kajaanin kaupungin vuosikate on 14,3 milj. euroa ja se on 4,8 milj. euroa talousarviota vahvempi. Vuosikate on parantunut 22,7 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuosikatetta vahvistaa hyvä verotulokertymä sekä erityisesti rahoitustuotot ja -kulut -ryhmän toteuma 11,3 milj. euroa, johon sisältyy mm. osingot ja sijoitustoiminnassa syntyneet arvopapereiden myyntivoitot. Rahoitusmarkkinoiden nopea toipuminen koronahäiriöstä on vaikuttanut merkittävästi rahoitustuottojen ja -kulujen kertymään. Kesäkuun lopussa rahoitustuottoja ja -kuluja on kertynyt 7,2 milj. euroa talousarviota enemmän ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 17,2 milj. euroa. 

Verotuloja on kertynyt 260.000 euroa talousarviota enemmän ja niiden kertymä on 6,4 milj. euroa eli 9,1 %  vahvempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotulojen arvioidaan toteutuvan yhteensä 1,9 milj. euroa talousarviota vahvemmin johtuen positiivisesta yleisestä talouskehityksestä. Valtionosuuksien kertymä on 200.000 euroa talousarviota vahvempi ja ne ovat kasvaneet 2,3 milj. euroa eli 5,6 % edellisestä vuodesta. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän 1,5 milj. euroa talousarviota enemmän koko vuoden 2021 osalta johtuen ammatilliseen koulutukseen myönnetystä lisärahoituksesta. 

Kesäkuun lopussa Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) tilikauden tulos on 5,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksen ennakoidaan kuitenkin heikkenevän ja olevan 5,9 milj. euroa alijäämäinen koko vuoden osalta, kun koko vuodelle kohdistuu mm. kaikki Kainuun soten maksuosuuteen liittyvät kustannukset. Lisäksi on huomattava, että tilikauden aikainen seuranta sisältää aina epätarkkuutta kullekin kirjanpitokuukaudelle jaksotettujen kustannuseten kohdistumisessa. Rahoitustuotot ja -kulut ryhmän osalta ennusteeseen sisältyy rahoitusmarkkinoista johtuvaa epävarmuutta.

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) investointiosan nettototeuma kesäkuun lopussa on 5,1 milj. euroa toteuman ollessa 28,2 %.

Osavuosikatsauksen liitteenä esitetään myös talouden sopeuttamissuunnitelman 2020–2022 tilannekatsaus. Vuoden 2021 tavoite on saavuttaa säästöjä 1,9 milj. euroa. 30.6.2021 tilanteessa säästöjä on kertynyt noin 0,5 milj. euroa. Näin ollen on ennakoitavissa, että vuoden 2021 tavoitetta ei tulla saavuttamaan ilman lisätoimenpiteitä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Tarja Lempeä, p.044 7100 237 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2021 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus vie Kajaanin kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2021 edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.