Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoaloite: Tilapäisen valiokunnan asettaminen sivistyslautakunnan luottamuksen ja aseman arviointia varten

KAJDno-2022-498

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Miikka Kortelaisen (vas) esittämä ja useiden muiden valtuutettujen (17 hlöä) kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Tilapäisen valiokunnan asettaminen sivistyslautakunnan luottamuksen ja aseman arviointia varten

"Me allekirjoittaneet Kajaanin kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kajaanin kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 35 § mukaisen tilapäisen valiokunnan arvioimaan sivistyslautakunnan luottamusta ja asemaa. "

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Valtuutettu Miikka Kortelainen ja 17 muuta valtuutettua jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.5.2022 valtuustoaloitteen tilapäisen valiokunnan asettamiseksi arvioimaan sivistyslautakunnan luottamusta ja asemaa. 

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimen jäseniä. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Miikka Kortelaisen tekemän aloitteen allekirjoitti yli neljäsosa valtuutetuista, ja asia etenee siten valtuuston käsittelyyn.

Luottamushenkilön erottamista koskevan asian tultua vireille valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan asian valmistelua varten. Valtuusto päättää tilapäisen valiokunnan asettamisesta normaalin päätöksentekotavan mukaisesti äänten enemmistöllä, tarvittaessa äänestämällä. Mikäli valtuusto päättää, ettei valiokuntaa aseteta, asia raukeaa.

Tilapäinen valiokunta

Kuntalain mukaan tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokunnan nimeämisessä tulee noudattaa tasa-arvolain vaatimusta, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Mikäli valtuusto asettaa valiokunnan, valmistelee se lopullisen erottamispäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. Valmistelussa erottamisen kohteena oleville luottamushenkilöille on varattava tilaisuus antaa selityksensä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta. Myös toimielimen varajäseniä tulee kuulla. Tilapäisen valiokunnan on hankittava asiassa kaupunginhallituksen lausunto.  

Tilapäisen valiokunnan jäseneksi on esteellinen henkilö, jonka asemaa arvioidaan tai tällaisen henkilön läheinen. Valtuustoaloitteen allekirjoittaminen ei tee henkilöä esteelliseksi osallistumaan valiokuntatyöskentelyyn. 

Tilapäinen valiokunta on julkisuuslaissa tarkoitettu kunnallinen viranomainen ja sen laatimin ja vastaanottamiin asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslakia. Valiokunnan pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

- asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan sivistyslautakunnan luottamuksen arviointia koskevaa asiaa 

- valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

- nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

- päättää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta; valiokunta voi nimetä itselleen sihteerin. 

Päätös

Hyväksyi.

Anne Kemppainen sivistyslautakunnan jäsenenä ja Helena Ohtonen sivistyslautakunnan varajäsenenä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

- asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan sivistyslautakunnan luottamuksen arviointia koskevaa asiaa 

- valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

- nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

- päättää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta; valiokunta voi nimetä itselleen sihteerin. 

Päätös

1. Äänestyksen tulos: asian käsittelyn jatkaminen JAA 46 ääntä ja asian pöydälle jättäminen 4 ääntä, 1 poissa. 

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. 

2. Äänestyksen tulos: kaupunginhallituksen esitys JAA 18 ääntä, Keskustan ryhmäesitys Ei 31 ääntä,  1 tyhjä ja 1 poissa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan ryhmäesityksen, että tilapäistä valiokuntaa ei aseteta.

 

Pykälän käsittelyn ajaksi klo 21.48-22.51 esteellisinä poistuivat sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet Karppinen Veli-Matti, Kemppainen Anne, Kinnunen Eveliina, Karjalainen Tuukka, Partanen Minna, Kyllönen Noora, Perhovaara Jaakko, Kangasharju Marjo, Kuvaja Karoliina, Kääminen Teppo, Korkkonen Petja ja Ohtonen Helena.

Varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuivat Ikäheimo Tommi, Karjalainen Saara, Kemppainen Kari, Koskelo Sakari, Kumpulainen Kimmo, Määttä Pertti, Najafi Mousa, Oikari Risto, Piippo Esko, Saarivaara Johanna ja Väisänen Harri.

Äänestystulokset

 • Kyllä 46 kpl 92%

  Peppiina Hakkarainen, Tuija Pöllänen, Auli Halonen, Tea Heikkinen, Kimmo Kumpulainen, Teuvo Hatva, Pasi Arffman, Anssi Manninen, Anni Rimpiläinen, Teemu Niva, Miikka Kortelainen, Valtteri Arffman, Jari Lindh, Toni Raesalmi, Markku Oikarinen, Minna Leinonen, Veijo Moilanen, Paavo Niemelä, Raimo Tornberg, Marjatta Immonen, Raimo Piirainen, Heikki Hekkala, Toivo Sistonen, Jyrki Lesonen, Päivi Fonselius, Aki Räisänen, Janne Heikkinen, Sanna Pakkala-Juntunen, Tero Paukkeri, Pasi Kilpeläinen, Kari Kemppainen, Miariikka Tervonen, Tiina Kyllönen, Hannu Suutari, Kaija Patronen, Vesa Kaikkonen, Juho Leinonen, Esko Piippo, Harri Väisänen, Mousa Najafi, Paavo Enroth, Pertti Määttä, Risto Oikari, Saara Karjalainen, Sakari Koskelo, Tommi Ikäheimo

 • Ei 4 kpl 8%

  Silja Keränen, Mikko Alakärppä, Johanna Saarivaara, Jukka Poutiainen

 • Kyllä 18 kpl 36%

  Miikka Kortelainen, Päivi Fonselius, Silja Keränen, Peppiina Hakkarainen, Mikko Alakärppä, Janne Heikkinen, Kimmo Kumpulainen, Markku Oikarinen, Aki Räisänen, Jari Lindh, Raimo Piirainen, Heikki Hekkala, Tiina Kyllönen, Kari Kemppainen, Esko Piippo, Johanna Saarivaara, Mousa Najafi, Saara Karjalainen

 • Ei 31 kpl 62%

  Teemu Niva, Teuvo Hatva, Auli Halonen, Tea Heikkinen, Marjatta Immonen, Sanna Pakkala-Juntunen, Paavo Niemelä, Jyrki Lesonen, Raimo Tornberg, Toivo Sistonen, Minna Leinonen, Tero Paukkeri, Pasi Kilpeläinen, Anni Rimpiläinen, Pasi Arffman, Tuija Pöllänen, Valtteri Arffman, Veijo Moilanen, Anssi Manninen, Hannu Suutari, Toni Raesalmi, Juho Leinonen, Kaija Patronen, Miariikka Tervonen, Harri Väisänen, Jukka Poutiainen, Paavo Enroth, Pertti Määttä, Risto Oikari, Sakari Koskelo, Tommi Ikäheimo

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Vesa Kaikkonen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §