Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Toni Raesalmen eropyyntö kaupungin luottamustehtävistä

KAJDno-2022-633

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Toni Raesalmi on pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston ja  tarkastuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuttamisen vuoksi 1.8.2022 alkaen. Toni Raesalmi on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja, muut varsinaiset jäsenet voivat olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;

2. pormestari ja apulaispormestari;

3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 mo­men­tis­sa tarkoitettu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai  kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää­ti­öön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; 

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Vaalin toimittamisen osalta tulee huomioon otettavaksi kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.     

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- toteaa, että Toni Raesalmi menettää vaalikelpoisuutensa kotipaikkakunnan muutoksen vuoksi 1.8.2022 alkaen ja kutsuu

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Teemu Nivan valtuuston jäseneksi

 

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen, puheenjohtaja Toni Raesalmelle

- valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja 

- nimeää lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- toteaa, että Toni Raesalmi menettää vaalikelpoisuutensa kotipaikkakunnan muutoksen vuoksi 1.8.2022 alkaen ja kutsuu Perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Teemu Nivan valtuuston jäseneksi

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen, puheenjohtaja Toni Raesalmelle

- valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja 

- nimeää lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Teemu Niva. 

Tiedoksi

asianosaiset, tarkastuslautakunta, Sarastia Oy

Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.