Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2022 - 2032

KAJDno-2021-217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Vesihuoltolain (681/2014) 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tarkoituksenmukainen väline tähän. Edellinen kehittämissuunnitelma on vuodelta 2011.

Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa sitova oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, vaan luonteeltaan tavoitteellinen asiakirja, joka osoittaa, millä tavoin kunnan alueen vesihuolto aiotaan järjestää. Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan vesihuollon nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita sekä taajamassa että haja-asutusalueilla.

Kajaanin kaupunki on päivittänyt Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuosille 2022-2032. Kehittämissuunnitelman on laatinut ympäristötekninen toimiala, konsulttina työssä on toiminut Ramboll Finland Oy. Kehittämissuunnitelmassa esitetään vesihuollon nykytilanne sekä sen järjestämisen lähtökohdat kuten väestön ja rakennuskannan kehittyminen sekä pohjavesialueiden ja vesistöjen tila kunnassa. Kajaanin kaupungin ja Kainuun maakunnan muut oleelliset vesihuoltoon, maankäyttöön, kylä- ja kaupunginosien kehittämiseen liittyvät suunnitelmat on huomioitu. Keskeinen vesihuollon kehittämistä koskeva lainsäädäntö on esitelty, ja suunnitelma on laadittu lainsäädännön reunaehtojen puitteissa.

Suunnitelman laatimiseen on osallistunut työryhmä, jossa on ollut Kajaanin kaupungin, Kajaanin alueella toimivien vesihuoltolaitosten sekä Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun soten edustus. Suunnittelutyön ohjausryhmä on ohjannut työn etenemistä. Ohjausryhmässä on ollut Kajaanin kaupungin, Kajaanin alueella toimivien vesihuoltolaitosten, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan ja Kainuun ELY-keskuksen edustus.

Kajaanissa toimii kaupungin vesiliikelaitoksen lisäksi 18 vesihuolto-osuuskuntaa ja kaksi pienempää vesiyhtymää. Kajaanin kaupungin väestöstä noin 98 % on vesijohtoverkoston ja noin 82 % viemäriverkoston piirissä (tilanne 2020). Kajaani Vesi -liikelaitos ei pääsääntöisesti laajenneta vesihuoltoverkostoa kuin asemakaava-alueilla. Osuuskuntien toiminta-alueet ovat suurimmaksi osaksi taajamien ulkopuolella, eikä niitä pääsääntöisesti laajenneta. Vesijohtoverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen vedenhankinta on yksityisten kaivojen varassa ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti.

Talousvesi otetaan pääosin Matinmäki-Mustikkamäki alueen pohjavesimuodostumasta. Pohjavettä on käyttötarpeeseen vähintäänkin riittävästi, ja se on hyvälaatuista. Pohjavesialueiden suojelusta on laadittu erilliset suunnitelmat. Vesihuolto-osuuskunnat ostavat jakelemansa talousveden Kajaanin Vesi -liikelaitokselta.

Keskitetystä jäteveden käsittelystä vastaa Kajaanin Vesi -liikelaitos ammattimaisesti. Uuden puhdistamon suunnittelu on vireillä korvaamaan nykyinen Peuraniemen puhdistamo. Vesihuolto-osuuskunnat toimittavat keräämänsä jäteveden Kajaanin Veden puhdistamolle. Suuri osa jätevesiviemäriverkoston ulkopuolisista, vakituisesti asutuista kiinteistöistä käsittelee kaikki jätevedet ainakin jossain määrin puutteellisesti siten, että puhdistusteho ei välttämättä täytä lainsäädännön asettamia puhdistusvaatimuksia. Tällaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät tulisi saneerata lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen jätevedenkäsittelyn tasoa olisi hyvä tarkastella käytettävissä olevat resurssit ja mahdolliset hallintopakkomenettelyt huomioiden. Myös haja-asutusalueen jätevesineuvonnalle on tarvetta vielä jatkossakin.

Edellisessä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa oli maininta kaupungin myöntämästä tuesta osuuskunnille rakennettaessa vesijohto- ja viemäriverkostoja. Nyt laaditussa kehittämissuunnitelmassa ei kyseistä mainintaa ole. Mikään ei tietysti estä kaupunkia myöntämästä tukea vesihuollon rakentamiseen erillisillä päätöksillä. Vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämiseen on laadittu erillinen suunnitelma.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pyydettiin lausunnot ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolta, Kainuun Liitolta, Kainuun ELY-keskukselta ja Kajaanin Vesi -liikelaitokselta. Kaikki tahot antoivat lausunnon määräaikaan mennessä.

Lausunnoissa mainittiin, että vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu asiantuntevasti eikä huomautettavaa ole. Kainuun ELY-keskus totesi, että suunnittelun laadinnan eri vaiheissa on kuultu ja huomioitu Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijoiden näkemyksiä. Kajaani Vesi -liikelaitos totesi lausunnossa, että suunnitelma on koottu kattavasti ja liikelaitos yhtyy suunnitelman tavoitteisiin. Toiminta-alueet ovat kattavat, eikä niiden laajentamiseen ole tarvetta. Tärkeää on varmistaa vesihuoltopalveluiden laatu ja sen kehittäminen. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto totesi lausunnossaan, että ympäristönsuojelun ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen näkökulmasta jätevesien käsittely sekä jätevesiverkostojen ja jätevesipumppaamojen toimintavarmuus ja häiriötilanteisiin varautuminen ja niiden hallinta ovat keskeisiä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota pohjavesialueilla sijaitsevien jätevesiverkostojen ja pumppaamojen toimintavarmuuteen. Liittymisvelvollisuuden toimeenpano ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolain mukaisesti jo rakennettujen verkostojen alueella tulisi tehdä riskinarviointiin perustuen ja yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa.

Liite 1. Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2022-2032

Liite 2. Lausunto Kainuun ELY-keskus

Liite 3. Lausunto Kainuun Liitto

Liite 4. Lausunto Kajaanin Vesi -liikelaitos

Liite 5. Lausunto ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 044 710 0034, etunimi.sukunimi (at) kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy laaditun Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2022-2032, ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2022-2032 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2022-2032.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.