Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2021

KAJDno-2021-1257

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot,

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Kajaanin kaupungin liikelaitokset ja lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet omat tilinpäätöksenä vuodelta 2021 helmikuussa 2022. Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa ylijäämää 6,3 milj. euroa. Koko Kajaanin kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on yhdistetty kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat osakkuusyhteisöt, osoittaa vuodelta 2021 ylijäämää 15,5 milj. euroa.

Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten ylijäämäinen tulos johtui erityisesti rahoitustuottojen vahvasta kasvusta ja verotulojen hyvästä kehityksestä sekä Kainuun Sote -kuntayhtymän ennakoitua pienemmästä maksuosuudesta. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset saavuttivat taloudelliset tavoitteet ja toimintakulut toteutuivat kautta linjan talousarviota pienempinä. Kainuun soten alijäämä vuodelta 2021 toteutui myös muutettua talousarviota maltillisempana. Kaupunkikonsernin hyvää tulosta selittää ennakoitua maltillisempi kustannusten kehitys ja verotulojen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen vahva kehitys edelliseen vuoteen verrattuna. Tytäryhteisöt saavuttivat taloudelliset tavoitteet ja tekivät positiiviset tulokset kautta linjan.

Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten tuottojen eli verotulojen, valtionosuuksien, toiminta- ja rahoitustuottojen kokonaismäärä oli yhteensä 332,2 milj. euroa vuonna 2021 (vuonna 2020 309,9 milj.euroa). Käyttötalous- ja rahoituskulujen kokonaismäärä oli puolestaan yhteensä 304,3 milj. euroa vuonna 2021 (vuonna 2020 301,9 milj.euroa). Käyttötalouden toimintatuottojen määrä oli 36,5 milj. euroa, toimintatuotot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 2,2 milj. euroa. Käyttötalouden toimintakulut (vähennetty valmistus omaan käyttöön) olivat yhteensä 301,9 milj. euroa ja toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 4,3 milj. euroa. 

Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten tuloslaskelman mukaan verotuloja kertyi 149,4 milj. euroa ja ne kasvoivat 8,0 milj. euroa eli 5,6 % edellisestä vuodesta. Valtionosuuksia kertyi 118,7 milj. euroa ja ne vähenivät 5,1 milj. euroa eli 4,1 % edellisestä vuodesta. Siten verorahoitus kasvoi yhteensä 2,9 milj. euroa eli 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 27,6 milj. euroa (vuonna 2020 10,3 milj.euroa) ja rahoituskuluja 3,2 milj. euroa (vuonna 2020 5,2 milj.euroa). Pitkäaikaista lainaa nostettiin 15,6 milj. euroa vuonna 2021 ja lainoja lyhennettiin 28,0 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat lisääntyivät 10,2 milj. euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin lainakanta oli yhteensä 124,5 milj. euroa eli 3 411 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2021 investointimenot olivat 17,3 miljoonaa euroa ja saadut rahoitusosuudet investointeihin 0,7 miljoonaa euroa.Nettoinvestoinnit siten yhteensä 16,5 milj. euroa.

Taseen loppusumma vuonna 2021 oli 544,7 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden arvo oli 35,2 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 134,4 miljoonaa euroa, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo 76,2 miljoonaa euroa ja koneiden, kaluston ja muiden aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 8,7 miljoonaa euroa sekä keskeneräisiä hankkeita 4,4 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 76,6 miljoonaa euroa ja rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia oli yhteensä 196,6 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 323,6 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa taseessa oli yhteensä 180,3 miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2021 oli 1 132,6 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 265,8 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa yhteensä 849,9 miljoonaa euroa. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat 333,0 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 545,8 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin investointimenot olivat 72,8 miljoonaa euroa ja saadut rahoitusosuudet investointeihin 0,8 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupungin tilikauden 1.1.–31.12.2021 tulos liikelaitoksineen ennen poistoeroa, varauksia ja rahastosiirtoja on 10 377 159,55 euroa.

Kaupunginhallitus 

1. esittää tilikauden 1.1.–31.12.2021 tuloksen 10 377 159,55 euroa käsittelystä seuraavaa:

 • Vähennetään poistoeroa           835 153,84
 • Lisätään varauksia               - 5 000 000,00
 • Vähennetään varauksia             110 211,81
 • Vähennetään rahastoja               20 213,03
 • Kirjataan tilikauden ylijäämä 6 342 738,23 euroa taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä

2. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi
Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kajaanin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksessä (liite 1) ei ole kattamatonta alijäämää, joten Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvoitetta.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 10.5.2021 esittänyt Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen 2021 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021, liite 2

Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125.2 §:n mukaista tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta, joten lausunnon pyytäminen kaupunginhallitukselta tilintarkastuskertomuksesta  ei ole tarpeen.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kpmg.fi ja hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,

 2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 10.5.2021.

Kajaanin kaupungin vuotta 2021 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta huomautettavaa.

 Tarkastuslautakunta

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja, että
 • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

 • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi
 • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta on todennut, että

 1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,

 2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 10.5.2022.

Kajaanin kaupungin vuotta 2021 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta huomautettavaa.

 Tarkastuslautakunta

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja, että
 • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.