Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2022 - 2026

KAJDno-2022-115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on alkuvuoden 2022 aikana työstänyt lisätoimenpiteitä vuonna 2019 hyväksyttyyn talouden sopeuttamissuunnitelmaan. Talouden sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on ollut löytää 10 milj. euron säästöt toimintamenoihin vuosien 2020 - 2022, joista 5 milj. euroa kaupungin toimintoihin ja 5 milj. euroa Kainuun soten maksuosuuteen. Suunnitelluilla toimenpiteillä on 31.12.2021 mennessä saavutettu 2,8 milj. euron säästöt käyttötalouteen. Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymä talousarvio vuodelle 2022 on alijäämäinen, samoin suunnitelmavuodet 2023 - 2024. Huhtikuussa 2022 saadun verotuloennusteen mukaan Kajaanin kaupungin verotulojen kertymä kasvaa 5,9 milj. euroa vuonna 2022, mikä parantaa kuluvan vuoden talouden tilannetta. Toisaalta kulujen kasvun vuonna 2022 ennakoidaan olevan voimakasta inflaation kiihtymisen sekä Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi. Huhtikuun toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan vuoden 2022 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -9,7 milj. euroa.

1.1.2023 voimaan astuvan hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutuksia on arvioitu ja huomioitu osana talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämistä. Hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutukset tarkentuvat uudistuksen valmistelun edetessä ja varmistuvat valtakunnallisesti vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Valtuuston 28.3.2022 hyväksymä uusi kaupunkistrategia 2023 - 2026 sisältää tavoitteen tasapainoisesta taloudesta. Kajaanin kaupungin pitkän aikavälin talouden tasapainon sekä kaupungin investointikyvyn varmistamiseksi on välttämätöntä löytää vaikuttavia keinoja talouden tasapainottamiseksi.

Talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen tavoitteena on ollut löytää yhteistoiminnassa uusia vuosittaisia säästöjä vähintään 2,5 milj. euroa. Uusia toimenpiteitä on pyritty löytämään erityisesti kaupungin palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyen, uudistamalla toimintatapoja sekä yhteistyötä tiivistämällä.

Sopeuttamissuunnitelman päivittämistyölle asetettiin laaja poliittinen ohjausryhmä, joka on ohjannut valmistelua ja käynyt läpi mahdollisia lisätoimenpiteitä. Ohjausryhmä on kokoontunut 5 kertaa kevään 2022 aikana ja työstänyt liitteenä olevan esityksen säästötoimenpiteiksi vuosille 2023 - 2026 päätöskokouksessaan 24.5.2022. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka. Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita sekä toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita ei pystytä määrittelemään euromääräisesti, mutta niillä arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia organisaation toiminnan sujuvuuteen ja tuloksellisuuteen. Sopeuttamissuunnitelmaan sisältyvät tavoitteet tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä ja niille asetetaan ja tarkennetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Osana talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämistä on toteutettu koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Henkilöstön näkemyksiä säästökohteista kartoitettiin kyselyn avulla ja tulokset on huomioitu ja työstetty jatkotoimenpiteiksi YT-prosessissa. Yhteisenä tavoitteena on ollut löytää vaikuttavat keinot uusien YT-kierrosten välttämiseksi.  

Yhteistoimintaneuvottelut päättävässä kokouksessa torstaina 12.5.2022 todettiin, että eri toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Tehtäväkuviin ja työntekopaikkaan voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä. Henkilöstömenojen kulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi eläköitymisten yhteydessä. Lisäksi toimintatapojen ja prosessien kehittämistä jatketaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

1. toteaa talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut käydyiksi ja vahvistaa neuvottelujen tuloksen: 

Toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Henkilöstön tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä. Henkilöstökulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi eläköitymisen yhteydessä.

2. hyväksyy liitteenä olevan talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 ja

3. edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkentamaan toimenpidekohtaisia tavoitteita vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös

Käsittelyn pohjana oli kaupunginjohtajan kokoukseen tuoma liite "Kaupunginjohtajan esitys 31.5.2022." 

1. äänestyksen tulos 5 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Tea Heikkisen esityksen ja suunnitelmasta poistettiin kohta esiopetuksen tuottamisesta vain kunnallisena toimintana 1.8.2023 alkaen.

2. äänestyksen tulos 4 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Miikka Kortelaisen esityksen ja suunnitelmasta poistettiin kohta Jormuan koulun lakkauttamisesta 1.8.2023 alkaen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen äänestyksillä tehdyillä 2 muutoksella.

Jyrki Komulainen, Joni Partanen, Sirpa Kemppainen ja Mika Tiihonen olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Äänestystulokset

 • Kyllä 5 kpl 45%

  Teuvo Hatva, Miikka Kortelainen, Marjatta Immonen, Risto Oikari, Päivi Fonselius

 • Ei 6 kpl 55%

  Eero Suutari, Auli Halonen, Tea Heikkinen, Helena Ohtonen, Anne Kemppainen, Pasi Arffman

 • Kyllä 4 kpl 36%

  Auli Halonen, Teuvo Hatva, Anne Kemppainen, Eero Suutari

 • Ei 7 kpl 64%

  Risto Oikari, Tea Heikkinen, Päivi Fonselius, Pasi Arffman, Helena Ohtonen, Miikka Kortelainen, Marjatta Immonen

Valmistelija

 • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi
 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sopeuttamissuunnitelman valmistelussa on pilotoitu kaupungille valmisteilla olevaa ennakkovaikutusten arviointi menetelmää. EVAssa on kuvattu suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia kaupunkistrategian toteuttamiseen, kuntalaisten hyvinvointiin, lapsiin, yrityksiin, kaupungin talouteen, kuntaorganisaatioon ja henkilöstöön sekä ympäristöön. Arviointilomakkeilla on yhteenveto eri vaikutusten kokonaismerkityksestä ja lisäksi on tehty ns. liikennevalomallit, jossa vaikutukset on havainnollistettu eri väreillä. EVAn perusteella viranhaltijat ovat tehneet esityksensä toimenpiteiksi ja päätöksentekijöiden päätösten tueksi. 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto 

1. toteaa talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut käydyiksi ja vahvistaa neuvottelujen tuloksen: 

Toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Henkilöstön tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä. Henkilöstökulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi eläköitymisen yhteydessä.

2. hyväksyy liitteenä olevan talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 ja

3. edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkentamaan toimenpidekohtaisia tavoitteita vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös

Äänestyksen tulokset:

1) Kaupunginhallituksen esitys JAA 40 ääntä, Kokoomuksen ryhmäesitys EI 11 ääntä.

2) Kaupunginhallituksen esitys JAA 42 ääntä, Vihreiden ryhmäesitys EI 9 ääntä.

3) Kaupunginhallituksen esitys JAA 33 ääntä, Keskustan ryhmäesitys EI 18 ääntä.

4) Kaupunginhallituksen esitys JAA 40 ääntä, Keskustan ryhmäesitys EI 11 ääntä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. 

Äänestystulokset

 • Kyllä 40 kpl 78%

  Miikka Kortelainen, Peppiina Hakkarainen, Toni Raesalmi, Pasi Kilpeläinen, Tuija Pöllänen, Aki Räisänen, Raimo Tornberg, Paavo Niemelä, Mikko Alakärppä, Petja Korkkonen, Veli-Matti Karppinen, Marjatta Immonen, Jari Lindh, Janne Heikkinen, Helena Ohtonen, Heikki Hekkala, Noora Kyllönen, Tero Paukkeri, Raimo Piirainen, Pasi Arffman, Anssi Manninen, Teppo Kääminen, Tea Heikkinen, Vesa Kaikkonen, Karoliina Kuvaja, Päivi Fonselius, Anni Rimpiläinen, Markku Oikarinen, Eveliina Kinnunen, Teemu Niva, Minna Partanen, Minna Leinonen, Tuukka Karjalainen, Kaija Patronen, Marjo Kangasharju, Jyrki Lesonen, Valtteri Arffman, Veijo Moilanen, Tiina Kyllönen, Jukka Poutiainen

 • Ei 11 kpl 22%

  Auli Halonen, Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Sanna Pakkala-Juntunen, Miariikka Tervonen, Juho Leinonen, Jaakko Perhovaara, Silja Keränen, Hannu Suutari, Anne Kemppainen, Paavo Enroth

 • Kyllä 42 kpl 82%

  Tuija Pöllänen, Marjatta Immonen, Aki Räisänen, Auli Halonen, Teuvo Hatva, Markku Oikarinen, Sanna Pakkala-Juntunen, Päivi Fonselius, Jyrki Lesonen, Heikki Hekkala, Raimo Tornberg, Toivo Sistonen, Jari Lindh, Anni Rimpiläinen, Pasi Arffman, Veijo Moilanen, Raimo Piirainen, Tuukka Karjalainen, Tea Heikkinen, Anssi Manninen, Janne Heikkinen, Pasi Kilpeläinen, Petja Korkkonen, Minna Leinonen, Toni Raesalmi, Veli-Matti Karppinen, Vesa Kaikkonen, Minna Partanen, Miikka Kortelainen, Noora Kyllönen, Teemu Niva, Hannu Suutari, Jaakko Perhovaara, Tero Paukkeri, Valtteri Arffman, Juho Leinonen, Paavo Niemelä, Eveliina Kinnunen, Teppo Kääminen, Kaija Patronen, Jukka Poutiainen, Paavo Enroth

 • Ei 9 kpl 18%

  Anne Kemppainen, Silja Keränen, Karoliina Kuvaja, Mikko Alakärppä, Tiina Kyllönen, Peppiina Hakkarainen, Helena Ohtonen, Marjo Kangasharju, Miariikka Tervonen

 • Kyllä 33 kpl 65%

  Petja Korkkonen, Auli Halonen, Aki Räisänen, Miariikka Tervonen, Päivi Fonselius, Veijo Moilanen, Tuukka Karjalainen, Silja Keränen, Toivo Sistonen, Hannu Suutari, Teemu Niva, Helena Ohtonen, Peppiina Hakkarainen, Jyrki Lesonen, Jari Lindh, Sanna Pakkala-Juntunen, Anssi Manninen, Raimo Piirainen, Tiina Kyllönen, Jaakko Perhovaara, Tea Heikkinen, Noora Kyllönen, Valtteri Arffman, Anne Kemppainen, Vesa Kaikkonen, Pasi Kilpeläinen, Miikka Kortelainen, Pasi Arffman, Minna Partanen, Teppo Kääminen, Juho Leinonen, Paavo Enroth, Toni Raesalmi

 • Ei 18 kpl 35%

  Janne Heikkinen, Raimo Tornberg, Eveliina Kinnunen, Anni Rimpiläinen, Tero Paukkeri, Minna Leinonen, Veli-Matti Karppinen, Kaija Patronen, Tuija Pöllänen, Heikki Hekkala, Teuvo Hatva, Paavo Niemelä, Karoliina Kuvaja, Marjo Kangasharju, Marjatta Immonen, Mikko Alakärppä, Markku Oikarinen, Jukka Poutiainen

 • Kyllä 40 kpl 78%

  Petja Korkkonen, Silja Keränen, Heikki Hekkala, Janne Heikkinen, Auli Halonen, Toivo Sistonen, Jari Lindh, Jyrki Lesonen, Tea Heikkinen, Veijo Moilanen, Miikka Kortelainen, Aki Räisänen, Helena Ohtonen, Päivi Fonselius, Minna Partanen, Raimo Piirainen, Anne Kemppainen, Noora Kyllönen, Teemu Niva, Pasi Kilpeläinen, Valtteri Arffman, Tiina Kyllönen, Peppiina Hakkarainen, Tuukka Karjalainen, Anssi Manninen, Sanna Pakkala-Juntunen, Teppo Kääminen, Jaakko Perhovaara, Pasi Arffman, Paavo Niemelä, Juho Leinonen, Markku Oikarinen, Vesa Kaikkonen, Miariikka Tervonen, Mikko Alakärppä, Hannu Suutari, Toni Raesalmi, Marjo Kangasharju, Karoliina Kuvaja, Paavo Enroth

 • Ei 11 kpl 22%

  Tuija Pöllänen, Marjatta Immonen, Veli-Matti Karppinen, Raimo Tornberg, Minna Leinonen, Tero Paukkeri, Anni Rimpiläinen, Eveliina Kinnunen, Teuvo Hatva, Kaija Patronen, Jukka Poutiainen


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.