Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vuottolahden jätevesiosuuskunnan lainantakaushakemus paineviemärin rakentamista varten

KAJDno-2019-537

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Vuottolahden vesiosuuskunta hakee Kajaanin kaupungilta omavelkaista takausta 271 000 euron lainalle paineviemärin rakentamista varten. Viemärihanke koskee Vuottolahden Kosken aluetta. Hankkeen toteutusaikataulu on vuosina 2019 - 2020. Kustannusarvio hankkeelle on 271 000 euroa (alv 0%). Rahoituslaitokseksi on valittu tarjousten perusteella Oma Säästöpankki Oy.
Vuottolahden jätevesiosuuskunta on perustettu 2012, jolloin aloitettiin rakentamaan ensimmäistä vaihetta Vuottolahden länsirannan kylälle. Liittyjiä oli silloin 110 taloutta, myöhemmin verkostoon on liittynyt kaksi taloutta. Nykyinen määrä on 112 ja sen lisäksi Kajaanin Veden liittyjiä alueella on 3 taloutta.

Rahoitussuunnitelma
1. Tämä Koskelle suunniteltu viemäröintihanke rahoitetaan, työaikaisella, Kajaanin kaupungin takaamalla pankkilainalla.
2. Osuuskunta lyhentää velan osakkailta keräämillään liittymismaksuilla sekä myönnettävillä hanke avustuksella .
3. Rahoituksen jakautuminen: ELY -keskuksen vesihuoltoavustus 35%, Kajaanin kaupungin vesihuoltoavustus 15% ja  liittymismaksut 50%.


Avustukset
Ely-keskuksen avustushakemukseen saadaan päätös toukokuun aikana. Haettu avustus on yhteensä 94 850 euroa; 35% toteutuneista kustannuksista. Kajaanin kaupungilta on haettu vesihuoltoavustusta 6.5.2019. Avustuksen suuruus on 15%; enintään 40 650 euroa.

Kuntalain mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  Lisäksi kunta voi taata yhteisön lainan, joka paikallisista erityisolosuhteista (palvelujen saatavuuden ja tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi) johtuen voidaan katsoa olevan toimintaa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa eikä takaus tällöin vääristä kilpailua.

Vuottolahden jätevesiosuuskunnan toiminta ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa toimintaa. Vuottolahden jätevesiosuuskunnalle myönnettävä lainan takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä, eikä takaus sisällä merkittävää taloudellista riskiä kaupungille. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Vuottolahden jätevesiosuuskunnan lainalle.  Lainan pääoma on 271 000 €, laina-aika on enintään 7 vuotta ja korko 12 kk euribor lisättynä 1,4 % marginaalilla. Takaukselle peritään vuosittain 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle. Myöntämälleen takaukselle kaupunki hankkii riittävän kattavat vastavakuudet.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.