Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vuoden 2019 talousarvion muutos, talonrakennushankkeiden määrärahasiirrot 1

KAJDno-2019-563

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Jari Pietarila, Rakennuttajapäällikkö, jari.pietarila@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2014 alusta lukien talousarvion investointiosassa siirryttiin talonrakennushankkeiden osalta alle yhden miljoonan euron hankkeissa tulosaluekohtaiseen sitovuustasoon. Yli miljoonan euron hankkeissa sitovuustaso on hankekohtainen valtuustoon nähden. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena on vuoden 2019 tulosaluekohtaisissa talonrakennushankkeissa yhteensä 2.400.000 euron määräraha. Talousarviossa on esitetty ympäristötekniselle lautakunnalle  tulosaluekohtaisella määrärahalla tehtäväksi aiotut rakennushankkeet ja niiden ohjeellinen kustannusarvio. Tulosaluekohtaisen talonrakennusmäärärahan käyttö on tarkoitus tuoda vuosittain ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn. Lisäksi talonrakennukseen on hyväksytty muihin rakennushankkeisiin yhteensä 950.000 euron määrärahat.

Vuoden 2019 hankekohtaisina sitovuustason talonrakennushankkeina ovat Lyseon peruskorjaus ja laajennusosan korvaaminen uusilla tiloilla (11.000.000 euroa), uusi harjoitusjäähalli (1.500.000 euroa) ja nykyisen jäähallin peruskorjaus (1.500.000 euroa) sekä Kätönlahden koulun erillisen liikuntasalin rakentaminen (800.000 euroa).

Harjoitusjäähalli on valmistunut ja on piakkoin valmis vastaanotettavaksi sekä käyttöönotettavaksi. Harjoitusjäähallin koko rakentamismäärärahasta (4,3 milj. euroa) ja vuoden 2019 määrärahasta (1,5 milj. euroa)  jää osa käyttämättä, arviolta noin 150.000 euroa. Määrärahan alitus johtuu hankkeen arvioitua pienemmistä rakennuttamis- ja lisä/muutostyökustannuksista. Nykyiseen jäähalliin on tarkoitus uusia suositusten mukainen joustokaukalo vuonna 2020. Kajaanissa tullaan pelaamaan kaudella 2019–2020 Mestis-tason jääkiekkoa. Tätä sarjatasoa pelattavissa jäähalleissa vaatimuksena on turvallisuussyistä joustokaukalo. Joustokaukalot ovat pääosin nykyisin laitettava kaukalotyyppi pelaajien turvallisuussyistä ja jollainen tulee myös uuteen harjoitusjäähalliin. Harjoitusjäähallin vuoden 2019 määrähasta esitetään siirrettäväksi 120.000 euron määräraha nykyisen jäähallin joustokaukalon hankintaan ja jonka hankintaa voidaan näin aikaistaa.

Lehtikankaan monitoimitalon keittiön muutosmääräraha (100.000 euroa) jää käyttämättä vuonna 2019 ja se voidaan siirtää muille hankkeille. Keittiö Lounatuulen tuotannon järjestäminen ja siihen liittyvien muutostarpeiden selvitys on kesken ja tämä hanke siirtyy vuodelle 2020, mikäli on sitten ajankohtainen. Tilakeskuksen viiden vuoden investointisuunnitelmassa on odottamassa vuoroaan mm. terveyskeskuksen ns. Y-sairaalan osan vesikatto ja Montessori päiväkodin (Torikatu 14) ulkomaalaus. Suojellun Y-sairaalan vesikate on uusimisen tarpeessa ja suojellun Montessori päiväkodin puurakennuksen ulkomaalaus on myös uusimisen tarpeessa.

Määrärahojen siirrot eivät aiheuta talonrakennusmäärärahojen sitovuustasojen taikka kokonaismäärärahojen muutoksia.

Edellä olevaan perustuen kaupungin tilakeskus esittää seuraavia määrärahojen siirtoja:

Sitovuustasoltaan hankekohtaiset talonrakennushankkeet, euroa

Harjoitusjäähalli  - 120.000 siirto nykyisen jäähallin peruskorjaus
Nykyisen jäähallin peruskorjaus + 120.000 siirto harjoitusjäähalli

Sitovuustasoltaan tulosaluekohtaiset talonrakennushankkeet, euroa

Lehtikankaan monitoimitalon keittiö   -100.000 siirto Y-sairaala ja Montessori päiväkoti 
Y-sairaala  + 80.000 siirto Lehtikankaan monitoimitalon keittiö 
Montessori päiväkoti  + 20.000

siirto Lehtikankaan monitoimitalon keittiö 

Lisätietoja asiasta antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen p. 044 7100 302 tai rakennuttajapäällikkö Jari Pietarila p. 044 7147 595 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että esittelytekstin mukaisesti vuo­den 2019 investointiosan hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista harjoitusjäähallin määrärahasta siirretään 120.000 euroa nykyisen jäähallin peruskorjauksen lisämäärärahaksi uuden joustokaukalon hankintaan ja tulosaluekohtaisista määrärahoista siirretään Lehtikankaan monitoimitalon keittiön määräraha 100.000 euroa Y-sairaalan 80.000 euroa ja Montessori päiväkodin 20.000 euroa uusiksi määrärahoiksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuo­den 2019 investointiosan hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista harjoitusjäähallin määrärahasta siirretään 120.000 euroa nykyisen jäähallin peruskorjauksen lisämäärärahaksi uuden joustokaukalon hankintaan ja tulosaluekohtaisista määrärahoista siirretään Lehtikankaan monitoimitalon keittiön määräraha 100.000 euroa Y-sairaalan 80.000 euroa ja Montessori päiväkodin 20.000 euroa uusiksi määrärahoiksi.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti ottaa lisäpykälänä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.