Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ohje varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista

KAJDno-2018-570

Aikaisempi käsittely

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea Kajaanin kaupungin toimintaa valtuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Varainhankinnalla tarkoitetaan kaupungin toiminnan rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimiala- ja kassavarasijoittamista sekä mahdollista lahjoitusvarojen sijoittamista.

Kuntalain mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa varainhankintaa ja sijoitustoimintaa osana taloudenhoitoa. Kajaanin kaupungin varainhankintaa ohjaa vuosittain laadittava talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyy pitkäaikaisten talousarviolainojen muutoksen ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle enimmäisrajan. Talousjohtajalle on annettu hallintosäännöllä oikeus päättää lainan ottamisesta valtuustoon tekemien päätösten rajoissa. Hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää myös kaupungin rahavarojen tallettamisesta ja sijoittamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuuston 11.6.2018 hyväksymiä varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteita on tarve muuttaa, koska kaupungille on syntynyt Loiste Oy:n osakekauppojen myötä merkittävää sijoitusvarallisuutta.

Sijoitustoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla taloudellisesti tuottavaa ja sen perustavoitteena on sijoitusvarallisuuden reaaliarvon säilyminen. Kajaanin kaupungin sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on myös sijoitettavan pääoman kartuttaminen pitkällä aikavälillä.  

Uudet sijoitustoimintaa koskevat periaatteet on liitetty liitteenä olevaan Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet -ohjeeseen. 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätös

Timo Meriläinen ja Maarit Ojavuo saapuivat 15:40 kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.