Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021

KAJDno-2017-715

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus, jonka valtuusto asettaa.

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 8 §:

"Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." 

Hallintosäännössä ei ole määräystä kaupunginhallituksen toimikaudesta, vaan kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupunginhallituksen toimikauden pituudeksi kaksi vuotta kuntavaalien 2017 jälkeen pitämässään kokouksessa, jossa kaupunginhallitus on valittu toimikausille 2017 - 2019. Toimikaudelle 2019 - 2021 tulee valita uusi kaupunginhallitus.   

Vaalikelpoinen hallitukseen ei kuntalain 73 §:n mukaan ole:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toi­mi­va kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit­te­li­jä­nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tu­le­vien asioiden valmistelusta,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi­mi­eli­men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har­joit­ta­vas­sa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jol­le kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat­kai­su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va­hin­koa. Tätä kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

4. henkilöstön edunvalvonnasta asianosaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hal­li­tuk­sen tai siihen rinnastettavan toimielimen pu­heen­joh­ta­ja eikä henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muus­sa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edun­val­von­nas­ta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § vaalimenettelystä ja ta­sa-ar­vo­lain 4a § tasa-arvovaatimuksen noudattamisesta.

 

.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että valtuusto

- valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2019 -  2021 sekä

- määrää yhden varsinaisista jäsenistä kaupunginhallituksen pu­heen­joh­ta­jak­si, yhden I varapuheenjohtajaksi ja yhden II va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätös

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi kaupunginhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2019-2021 seuraavat:

 

Jäsenet                                                        Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja

Teuvo Hatva

 

 Arto Okkonen

I varapuheenjohtaja

Markku Oikarinen

 

Pertti Varimo

II varapuheenjohtaja

Toivo Sistonen

 

Voitto Leinonen

Tero Paukkeri

Paavo Niemelä

Johanna Rantala

Tanja Ålander

Päivi Fonselius

Raili Myllylä

Vesa Kaikkonen

Aki Räisänen

Hannu Juntunen

Jouko Käsmä

Eila Aavakare

Minna Partanen

Helena Ohtonen

Ella Kiljunen

Silja Keränen

Anne Kemppainen

 


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.