Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2018

KAJDno-2019-150

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.


Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.


Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.


Kajaanin kaupungin liikelaitokset ja lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet omat tilinpäätöksenä vuodelta 2018 helmi- ja maaliskuussa 2019.  Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa alijäämää yhteensä -12,244 miljoonaa euroa. Koko Kajaanin kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on yhdistetty kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat osakkuusyhteisöt, osoittaa vuodelta 2018 alijäämää -10,783 miljoonaa euroa.


Kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset toimintatuotot olivat 44,1 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 286,6 miljoonaa euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 1,4 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia ja toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 8,0 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia. Toimintakulujen kasvusta tuli 8,8 miljoonaa euroa Kainuun sote kuntayhtymän maksuosuuden kasvusta. Verotuloja kertyi 135,6 miljoonaa euroa, joka oli 3,0 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna. Valtionosuuksia kertyi 103,2 miljoonaa euroa, joka oli 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Verotulojen vähentyminen johtui pääasiassa poikkeuksellisen suurista kunnallisveron ennakonpalautuksista. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 7,1 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 2,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2018 24,0 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 13,7 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat vähentyivät 2,5 miljoonaa euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin lainakanta oli yhteensä 120,4 miljoonaa euroa eli 3 255 euroa asukasta kohden.


Vuoden 2018 investointimenot olivat 21,8 miljoonaa euroa. Rahoitusosuutta investointeihin saatiin 1,1 miljoona euroa. 
Taseen loppusumma vuonna 2018 oli 384,7 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden arvo oli 33,9 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 117,2 miljoonaa euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo 70,7 miljoonaa euroa sekä koneiden, kaluston ja muiden aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 125,1 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 206,3 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa taseessa oli yhteensä 172,4 miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2018 oli 805,9 miljoonaa euroa. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat 298,9 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 514,2 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin nettoinvestointimenot olivat 65,6 miljoonaa euroa.


 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus:

1. Esittää tilikauden 1.1.-31.12.2018 tuloksen - 13.319.687,05 euroa käsittelystä seuraavaa:

  • Vähennetään poistoeroa 500.000,17 euroa.
  • Vähennetään varauksia 551.758,86 euroa.
  • Vähennetään rahastoja 24.409,16 euroa.

Tilikauden alijäämä -12.243.518,86 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

2. Hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.

3. Oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.

4. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi
Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kajaanin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksessä (liite 1) ei ole kattamatonta alijäämää, joten Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvoitetta.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 16.4.2019 esittänyt Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen 2018 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018, liite 2

Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125.2 §:n mukaista tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta, joten lausunnon pyytäminen kaupunginhallitukselta  tilintarkastuskertomuksesta  ei ole tarpeen.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kpmg.fi ja hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,

 2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 16.4.2019.

 Kajaanin kaupungin vuotta 2018 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta huomautettavaa.

 Tarkastuslautakunta

  • saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja, että
  • kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.