Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Hallintosäännön muutos

KAJDno-2018-1022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sijoitustoiminta

Kaupunginvaltuuston 15.4.2019 tekemällä päätöksellä Kajaanin kaupunki myi Loiste Oy:n osakeomistustaan. Kauppahinnan suorituksena kaupunki sai huomattavan summan rahavaroja, noin 150 milj. euroa. Rahavarojen sijoittamisen hoitamiseksi on syytä päivittää voimassa olevat kaupungin sijoitustoiminnan perusteet. Kaupunginhallitus tekee päätöksen yksityiskohtaisemmasta sijoitussuunnitelmasta valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Talousjohtajan päätösvaltaa asiassa täsmennetään siten, että päätöksenteko tapahtuu kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Nykyinen: Talousjohtaja päättää kaupungin rahavarojen tallettamisesta ja sijoittamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.

Uusi: Talousjohtaja päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta ja tallettamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Toimialajohtajan sijaisen määrääminen

Hallintosäännön 19 §:n mukaan toimialajohtajien sijaiset määrää ao. lautakunta. Sivistysjohtajan päätösvaltaan on 28 §:ssä määritelty oikeus määrätä sijaisensa. Tämä ristiriitainen toimivalta poistetaan.

Mamsellin johtokunnan kokoonpano

Hallintosäännön 12 §:n mukaan Kajaanin Mamselli -liikelaitokseen kuuluu 7 jäsentä, joista kahden tulee edustaa tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Palveluiden käyttäjien edustajista toisen on nimennyt Kainuun Sote ja toisen sivistystoimiala (perusopetus ja varhaiskasvatus vuorotellen).

Kajaanin kaupunki on irtisanonut palvelusopimuksen Kainuun Sotelle tuotetuista ateria- ja puhtaanapitopalveluista päättymään 31.12.2019. Sivistystoimialan kokemuksen mukaan heille riittää yksi edustaja; muilla kaupungin toiminnoilla ei ole tarvetta edustajan nimeämiseen johtokuntaan.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

- 28 §:n kohdassa Talousjohtajan päätösvalta  oleva virke muutetaan muotoon "päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta ja tallettamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti".

- 28 §:n kohdasta Sivistysjohtajan päätösvalta poistetaan virke "määrää jonkun johtavan viranhaltijan sijaisekseen ollessaan lomalla tai tilapäisesti estynyt"

- 12 §:n kohta muutetaan kuulumaan: "Kajaanin Mamselli -liikelaitos, jonka johtokuntaan kuuluu kuusi (6) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhden jäsenen tulee edustaa tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Johtokunnan jäsen ei saa olla sidoksissa Kajaanin Mamsellin kanssa kilpaileviin yrityksiin. Lisäksi johtokunnan kokouksessa on yhdellä henkilökunnan edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus."   

Hallintosäännön 28 §:n muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 ja 12 §:n muutos 1.1.2020.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.