Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Arviointikertomus vuodelta 2018

KAJDno-2019-27

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta.

Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista kokouksessaan 19.3.2019. Sen lisäksi lautakunta on valmitellut arviointikertomusta kokouksissaan 3.4.2019, 16.4.2019, 7.5.2019 ja 14.5.2019.

Arviointikertomusluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Arviointikertomusluonnos on valmisteluvaiheessa vielä ei-julkinen asiakirja (JulkL 6 §). Allekirjoitettu arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan.

Lautakunnan jäsenillä ei ole esteellisyyksiä arviointikertomuksen laadintaan ja käsittelyyn vuodelta 2018.

Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Ari Toppinen tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta

 - päättää vuoden 2018 arviointikertomuksen sisällöstä;

 - allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen;

 - jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja

 - esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

 Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Kyösti Klemetti saapui kokoukseen klo 15.08 tämän asian käsittelyn aikana.

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

Hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2019 loppuun mennessä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §