Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Vastaselvitys Kainuun Ely-keskuksen lausunnon johdosta, korkeimman hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö 26.4.2021, 22248/03.04.04.04.24/2020

KAJDno-2018-130

Valmistelija

  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki haki Keskustaajama 2035 osayleiskaavaan ja Kajaaninjoen ylittävän Kruununpuodinmäen siltaan liittyen Kainuun ELY-keskukselta lupaa poiketa liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämisestä tai hävittämistä koskevasta luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaisesta kiellosta. Kainuun ELY-keskus hylkäsi poikkeamislupahakemukset päätöksellään 16.10.2018 KAIELY/40/2018. Kajaanin kaupunki valitti em. päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka pysytti päätöksellään 6.11.2020 nro 20/0658/2 Kainuun ELY-keskuksen kielteisin päätöksen.

Kajaanin kaupunki haki 9.12.2020 valituslupaa asiaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungin valituslupahakemuksesta Kainuun ELY-keskukselta lausunnon ja varaa Kajaanin kaupunginhallitukselle tilaisuuden vastaselityksen antamiseen lausunnon johdosta. Korkein hallinto-oikeus on antanut jatkoaikaa vastaselityksen antamiselle 16.6.2021 asti.

Vastaselitys

Kajaanin kaupunginhallitus uudistaa asiassa kaiken sen, mitä kaupungin puolesta on asiassa aikaisemmin lausuttu ja lisää aiemmin lausumaansa seuraavaa:

Siltavaihtoehtojen ajokustannussäästö

Kainuun ELY-keskus toteaa lausunnossaan, ettei Kajaanin kaupunki ole tuonut esiin valituslupahakemuksessaan esitetyn ajokustannus-säästölaskelman lähdettä. Laskelma pohjautuu Rambollin laatimaan selvitykseen Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista (s.83 Rakentamiskustannukset ja taloudelliset vaikutukset), joka kuuluu poikkeamislupahakemuksen keskeiseen aineistoon ja johon Kainuun ELY-keskus lausunnossaan viittaa. Aineistossa on esitetty ajokustannussäästöt myös Tullikallion siltavaihtoehdon osalta.

Perusteena erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, mukaan lukien sosiaalinen ja taloudellinen syy

Kainuun ELY-keskus pyytää korkeinta hallinto-oikeutta, toisin kuin aiemmassa päätöksessään ja lausunnossaan, huomioimaan, mitä asiasta on lausuttu erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn käsilläolosta hankkeen toteutumiselle. Kainuun ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että uuden siltayhteyden tarpeen pakottavuutta koskien on muutoksenhakuvaiheessa tullut esiin epävarmuutta aiheuttavia seikkoja alueen mahdollisen väestönkasvun hiipumisen aiheuttamien, liikennemäärien kehittymiseen kohdistuvien vaikutusten muodossa.

Kainuun ELY-keskus ei esitä mihin tietoon tai lähteeseen näkemys hiipuvasta väestönmuutoksesta muutoksenhakuvaiheessa perustuu. Päinvastoin kuin Kainuun ELY-keskus esittää, Kajaanin väestömuutos on kehittynyt positiivisempaan suuntaan viime vuosina. Tilastokeskuksen aineiston mukaan vuoden 2019 jälkeen negatiivinen väestönmuutos on hidastunut. Vuonna 2019 Kajaanin väkiluku väheni 264 hengellä, vuonna 2020 142 hengellä ja tämän vuoden huhtikuuhun mennessä väkiluku on laskenut 27 hengellä. Vuosien 2017 ja 2018 vastaavat luvut olivat -282 ja -266. Kajaanin positiivinen väestömuutoksen kehitys johtunee viime aikojen hyvästä työllisyystilanteesta, etätyön kasvusta, matalasta asumisen hintatasosta, lähiluonnon arvostuksen noususta sekä kotiseudun kiinnostuksen kasvamisesta. Näin ollen syytä erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn uudelleen arvioimiselle heikkenevän väestömuutoskehityksen nojalla ei ole.                   

Keskustaajama 2035 osayleiskaavan tavoitteena on positiivinen ja mahdollistava Kajaanin keskustan kehitys. Kruununpuodinmäen sillan toteuttaminen mahdollistetaan yleiskaavalla, mutta sillan lopullinen rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista sekä päätöstä ja tarvetta sillan rakentamiselle. Tarpeen sillalle tulevaisuudessa tulee määrittelemään Kajaanin väkiluvun kehitys ja maankäytön tarve. Kruununpuodinmäen sillan rakentaminen, jos se katsotaan tarpeelliseksi, toteutuu mahdollisesti viiden-viidentoista vuoden kuluttua. Mikä silloin on Kajaanin väestönkehityksen suunta ja tarve sillalle, siitä meillä ei ole tietoa. Tietoa ei ole myöskään liito-oravien ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoista tuolloin. Mahdollistamalla kaavoissa hankkeen toteuttaminen, voidaan silta tarvittaessa rakentaa ja sitä kautta turvata kaupungin kehitys.

Edellä ja aikaisemmin esitetyn perusteella Kajaanin kaupunki pyytää kunnioittavasti korkeinta hallinto-oikeutta myöntämään kaupungille valitusluvan ja ratkaisemaan asian kaupungin valituksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittelytekstin mukaisen vastaselityksen Kainuun ELY-keskuksen lausunnon johdosta Keskustaajama 2035 osayleiskaavaa ja Kruununpuodinmäen siltaa koskevassa asiassa.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Korkein hallinto-oikeus, PL 180, 00131 Helsinki       korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §