Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Markkinoinnin ja viestinnän määrärahan korottaminen

KAJDno-2021-611

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

DAT A/S lentoyhtiö on aloittanut Traficomin kilpailuttamat ja rahoittamat Kajaanin reittilennot 24.5. Kaupunki, Kainuun Liitto, Kainuun Yrittäjät ja alueen matkailutoimijat ovat tavanneet DAT:n johtoa ja keskustelleet yhteistyöstä. Konkreettisesti on neuvoteltu lokakuun loppuun kestävästä yhteismarkkinointikampanjasta, jonka tavoitteena on lentomatkustuksen aktivointi ja lisääminen.

Koska reittiliikenteen jatkumisesta ja reitin operaattorista sekä mahdollisesta markkinointiyhteistyöstä operaattorin kanssa ei ollut tietoa vielä syksyllä 2020 talousarvion valmistelun aikana, niin talousarviossa ei ole voitu varautua yhteistoiminnan rahoitukseen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on käsitellyt markkinointiyhteistyötä ja sen resurssointia kokouksessaan 21.5. Sen perusteella on valmisteltu markkinointiyhteistyön rahoitusta konsernihallinnon käyttösuunnitelman muutoksella siten, että Kajaanin kehittämisrahan määrärahavarauksesta 50.000 euroa siirrettäisiin 30.000 euroa markkinoinnin ja viestinnän määrärahoihin kohdennettavaksi yhteismarkkinointikampanjaan vuonna 2021. Vastaavalla tavalla konsernihallinnon käyttösuunnitelman muutoksella korotettiin syksyllä 2020 Kajaanin yrityspalvelusetelin määrärahaa 20.000 eurolla siirtämällä sen suuruinen määräraha kehittämisrahan varauksesta yrityspalvelusetelin määrärahaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus tekee konsernihallinnon käyttösuunnitelmaan 2021 muutoksen, jolla korotetaan elinvoimapalvelujen tulosyksikön markkinoinnin ja viestinnän määrärahaa 30.000 euroa seuraavasti:

Kaupunginhallitus 12.1.2021 § 10 Konsernihallinto -toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021:

190214487 Kajaanin kehittämisraha -50 000

190214885 Markkinointi ja viestintä -263 624

Konsernihallinto -toimialan käyttösuunnitelman muutos vuodelle 2021:

190214487 Kajaanin kehittämisraha -20 000

190214885 Markkinointi ja viestintä -293 624

Markkinoinnin ja viestinnän määrärahan lisäys 30.000 euroa kohdennetaan tarkemmin markkinoinnin ja viestinnän käyttösuunnitelman menokohtaan Tuet ja avustukset, johon käyttösuunnitelmassa on budjetoitu 1.266 euroa. Muutoksen jälkeen menokohta Tuet ja avustukset on yhteensä 31.266 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.