Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Lentoliikenteen yhteismarkkinointikampanja 2021

KAJDno-2021-612

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

DAT A/S lentoyhtiö on aloittanut Traficomin kilpailuttamat ja rahoittamat Kajaanin reittilennot 24.5. Kaupunki, Kainuun Liitto, Kainuun Yrittäjät ja alueen matkailutoimijat ovat tavanneet DAT:n johtoa ja keskustelleet yhteistyöstä. Konkreettisesti on neuvoteltu lokakuun loppuun kestävästä yhteismarkkinointikampanjasta, jonka tarkoituksena on lentomatkustuksen aktivointi ja lisääminen.

Kampanjan yhteisenä tavoitteena DAT:n ja alueen kanssa on reitin matkustajamäärien kasvattamisen tukeminen syksyn aikana niin, että DAT:lla olisi perusteet jatkaa Kajaanin reitin liikennettä vuoden 2022 alusta markkinaehtoisesti, kun valtion tukema lentoliikenne loppuu vuoden 2021 lopussa. Yhtiö on todennut julkisuuteen useissa eri yhteyksissä, että heidän tavoitteensa on pitkäjänteinen, liiketoiminnallisesti kannattava reittilentoliikenne Kajaanin reitillä, ja että reitti on yhtiön näkemyksen mukaan kaupallisesti elinkelpoinen oikealla tavalla operoituna.

Yhteismarkkinointikampanjan suunnitelman laatii DAT yhteistyössä alueen viestinnän ja markkinoinnin sekä matkailun toimijoiden kanssa. DAT suuntaa yhteismarkkinointiin oman markkinointiyksikkönsä työpanoksen ja materiaalituotannon lisäksi rahoitusta ainakin paikallismedian mainoskustannuksiin. DAT on tehnyt ensimmäisen alustavan ehdotuksen, joka sisältää erilaista lehtimainontaa ja sosiaalisen median mainontaa sekä mm. business-to-business tapaamisia alueen yritysten kanssa. Edelleen DAT on toimittanut alueen kumppaneille lentoliikenteen aloituksen media-aineistoa, jota toimijat ovat jakaneet omissa viestintäkanavissaan, joita on tarkoitus jatkossakin hyödyntää osana markkinointiyhteistyötä.  

Kaupunki on osallistunut vastaavalla tavalla yhteismarkkinointikampanjaan vuonna 2013 lentoyhtiö Flyben kanssa, kaupungin rahoitusosuus oli silloin 20.000 euroa. Sen tavoitteena oli erityisesti lanseerata Flyben uusia lentovuoroja. Kuhmon kaupunki ja Sotkamon ja Suomussalmen kunnat olivat mukana osarahoittajina, ja kampanjan kuntarahoitus oli silloin kokonaisuudessaan 40.000 euroa.

Kaupunki, Kainuun Liitto ja Kainuun kunnat ovat neuvotelleet yhteismarkkinointikampanjan rahoittamisesta yhteistyössä. Kukin osapuoli päättää erikseen osallistumisestaan yhteismarkkinointikampanjaan. Kuntajohtajien ja maakuntajohtajan antamien alustavien tietojen mukaan rahoitus voisi koostua seuraavasti, mikäli tehtävät päätökset ovat myönteisiä:

 

Osapuoli:                                                               Euroa:

Kajaani kaupunki                                                   30000

Kainuun Liitto                                                         20000

Sotkamon kunta                                                     7500

Kuhmon kaupunki                                                  avoin

Suomussalmen kunta                                            5000

Hyrynsalmen kunta                                                avoin

Paltamon kunta                                                      1000

Puolangan kunta                                                      750

Ristijärven kunta                                                      500

Yhteensä                                                                64750

Kuhmon kaupungin ja Hyrynsalmen kunnan osalta alustavaa tietoa ei ole vielä saatu, mutta asiaa käsitellään kuntajohtajien ilmoituksen mukaan kunnissa pian. Kajaanin kaupungin rahoitusosuus on tarkoitus kattaa markkinoinnin ja viestinnän määrärahasta, mikäli kaupunginhallitus on hyväksynyt ennen tämän asian käsittelyä sen korottamisen 30.000 eurolla konsernihallinnon käyttösuunnitelman muutoksella siten, että Kajaanin kehittämisrahan määrärahavarauksesta siirretään 30.000 euroa markkinoinnin ja viestinnän määrärahaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää osallistua 30.000 eurolla Helsinki-Kajaani lentoreitin yhteismarkkinointikampanjaan vuonna 2021 reitin lento-operaattori DAT A/S lentoyhtiön sekä yhteistyöhön osallistuvien Kainuun Liiton ja Kainuun kuntien kanssa. Kaupungin rahoitus on toiminta-avustusta DAT A/S lentoyhtiölle yhteismarkkinointikampanjan toimenpiteiden toteuttamiseen ja se maksetaan talousarviokohdasta 190214885 Markkinointi ja viestintä, menokohdasta Tuet ja avustukset.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.