Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelma

KAJDno-2020-1478

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen toimiala on yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa valmistellut Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelman. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului kaupunginhallituksen ja ympäristöteknisen lautakunnan edustus.

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla on tarkoituksena luoda pitkän tähtäimen suunnitelma siitä, kuinka ihmisten liikkuminen järjestetään. Suunnittelutyön tavoitteiksi asetettiin mm. kestävän liikkumisen helppous, sujuvuus ja turvallisuus ympärivuotisesti. Lisäksi tavoitteiden mukaisesti kaupunkikeskusta on saavutettava, viihtyisä ja elinvoimainen, ja liikenne on päästötöntä.  Pyöräilyä edistetään keskeisenä kulkutapana, ja maankäytön suunnittelulla tuetaan vähäpäästöistä liikennettä.

Toimenpiteiksi valikoitui joukko liikenteen edistämishankkeita, jotka on lueteltu raportissa sivulta 29 alkaen. Liikenneinfran kehittämisessä painopiste on keskusta-alueen polkupyöräyhteyksien parantamisessa. Lisäksi pyöräilyn edistämiseksi esitetään kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa. Jatkoselvittelyä vaativia toimenpiteitä ovat vielä mm. Linnansillan toisen ajoneuvokaistan mahdollinen muuttaminen pyöräilyväyläksi. Aineettomia toimenpiteitä ovat mm. aktiivisen liikenneturvallisuustyön jatkaminen, kestävän liikkumisen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) kulttuurin edistäminen sekä päästöttömyyden tavoittelu kaupungin omissa hankinnoissa. Talvikunnossapito on nostettu esille erityisesti jalankulku- ja pyöräilyväylien osalta. Kunnossapidon tehostamisella tavoitellaan aktiivisten liikennemuotojen ympärivuotista lisäämistä tarjoamalla tasaisen laadukkaat olosuhteet. Joukkoliikenteestä on vast’ikään laadittu oma palvelutasosuunnitelma, joten sen käsittely tässä raportissa on jätetty vähemmälle.

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelman, ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle suunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelman.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.