Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Ekosysteemisopimuksen urheilu- ja hyvinvointidata-analytiikkaohjelman rahoitus.

KAJDno-2021-7

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Hallitusohjelmassa on linjattu, että yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. TEM linjasi keväällä 2020 että ekosysteemisopimukset tehdään myös yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimus valmistui tammikuun alussa ja kaupunginhallitus hyväksyi sen osaltaan kokouksessaan  12.1.2021 § 4. Elinkeinoministeri Mika Lintilä allekirjoitti sopimukset valtion taholta 8.2.2021.

Sopimusosapuolet ovat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Muut yhteistyöosapuolet ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikkö (OY-MITY), Jyväskylän yliopisto, Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti), Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (KAMK), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC), VTT MIKES/Kajaanin yksikkö (VTT-MIKES), Kainuun liitto ja Kainuun ELY-keskus.

Kajaanin seudun ekosysteemisopimuksen strategisiksi painopistealueiksi on määritelty mittaustekniikan ja datatoimialan kehittäminen, jotka ovat keskeisessä osassa Kajaanin kaupunkistrategiassa ja elinvoimaohjelmassa, ja jotka molemmat ovat osa Kainuun älykkään erikoistumisen strategiaa ja maakuntaohjelmaa. Molemmat strategiset painopistealueet ovat valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuvien CEMIS:n jäsenten ydinosaamista sekä CEMIS-yhteistoiminnan ja yhteisen CEMIS-strategian valintoja.

Sopimuksen toteutus alkoi välittömästi TEM:n hyväksyttyä osaltaan sopimuksen. Kaupunki kokosi sopimuksen mukaisen johtoryhmän, jossa ovat edustettuina CEMIS:n osapuolet ja CEMIS-strategiaryhmän jäsenet täydennettynä aluekehitysviranomaisten Kainuun Liiton ja Kainuun ELY-keskuksen edustuksella. Johtoryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin sopimuksen sisältämien ensimmäisten hankkeiden jatkovalmistelusta kohti rahoitushakemusta. Hankkeet ovat  suurteholaskennan Kainuun tohtoriohjelma, sen vaihe 1 (KATO 1) -hanke ja KUHA, Kainuun urheilu- ja hyvinvointidata-analytiikkaohjelma, vaihe 1.

KUHA-ohjelmassa käynnistetään urheilu- ja hyvinvointidatan kerääminen kokonaisvaltaiseen data-altaaseen. Sille määritetään ja suunnitellaan tekninen rakenne ja ehdot sen hyödyntämiselle eri toimijoille (tutkimus, seurat, organisaatiot, yritykset, julkiset toimijat). Hankkeessa pilotoidaan urheilu- ja hyvinvointidatan hyödyntämistä valituilla sovellusalueilla ja tehtävissä ja selvitetään HPC-laskennan hyödyntämistä em. datan kanssa. Piloteista osa tehdään heti yritysten kanssa. Tavoitteena on laajentaa data-altaan ympärille muodostuvaa urheilu- ja hyvinvointidatan ekosysteemiä uusilla toimijoilla. Hankkeen hakijana on CSC Oy.

Sopimusta toteutetaan aluksi kansallisella Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-rahoituksella ja jatkossa pääsääntöisesti kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksella. Uuden rakennerahastokauden valmistelun ja käynnistymisen aikataulun takia EAKR-rahoitusta voidaan sopimuksen toimenpiteille hakea Kainuun Liitolta todennäköisesti vasta syksyllä 2021.TEM on osoittanut Kainuun Liitolle ekosysteemisopimuksen hankkeiden toteutukseen 100.000 euroa AKKE-rahoitusta vuonna 2021. Johtoryhmässä rahoitusvalmisteluun hyväksytyt ensimmäiset hankkeet käynnistetään sillä, ja niiden jatko on tarkoitus rahoittaa joko ekosysteemisopimuksiin suunnattavala kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella tai muulla rahoituksella.

KUHA-ohjelman 1- vaiheen kokonaisbudjetti on aikavälillä 1.8.2021-31.12.2021 yhteensä 88.333 euroa, josta ekosysteemisopimusten AKKE-rahoituksen osuus on 53.000 euroa, CSC:n omarahoitusosuus 14.433 euroa, kaupungin kuntarahoitus 15.900 euroa ja Sotkamon kuntarahoitus 5.000 euroa. CSC tekee rahoitushakemuksen maakuntahallituksen kokoukseen kesäkuussa. Kaupunki on sitoutunut rahoitusosuuteensa rahoitushakemuksen valmistelun yhteydessä.

Ekosysteemisopimusten valmistelun viivästymisen takia talousarviossa 2020 ei ole voitu tarkasti määritellä tarvittavan kaupungin omarahoituksen tarvetta. Konsernihallinnon käyttösuunnitelmassa omarahoitukseen varaudutaan hyvin yleisellä tasolla. Tarkoituksena on, että se katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta myöhemmin erikseen tehtävillä päätöksillä. Varauksesta on aiemmin päätetty kattaa Kajaanin suurteholaskennan DC-ekosysteemin kehittämisen CSC-yhteistyöhankkeen kuntarahoitusosuus.

Nyt käynnistyvien ensimmäisten kahden hankkeen osalta kaupungin omarahoitus voidaan osoittaa käyttötaloudesta. Konsernihallinnon käyttöösuunnitelmassa 2021 on varauduttu suurteholaskennan tohtoriohjelman rahoitukseen 30.000 eurolla kustannuspaikassa 190214457 Suurteholaskennan koulutusohjelma. Koska tohtoriohjelman 1. vaiheen tarvittava kuntarahoitus on hieman alle puolet määrärahavarauksesta, niin siitä voidaan rahoittaa myös KUHA-hankkeen käynnistäminen tämän vuoden aikana.

Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella on välillinen yritysvaikutus kun sen pilotoineilla mahdollistetaan yrityksille uusien liiketoimintamahdollisuuksien kokeilut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää CSC Oy.lle talousarviokohdasta 190214457 toiminta-avustuksena 15.900 euroa KUHA, Kainuun urheilu- ja hyvinvointidata-analytiikkaohjelman 1. vaiheen kaupungin kuntarahoitusosuutena vuonna 2021. Rahoituksen ehtona on hankkeen saama ekosysteemisopimusten AKKE-rahoitus.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan. 

Tiedoksi

CSC Oy 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.