Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029

KAJDno-2021-886

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. valtion talousarvioesityksen valmistelussa. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan. Lausunto annetaan Lausuntopalvelu.fi:ssä vastaten Väyläviraston esittämiin kysymyksiin. Kaupunki on antanut aiemmin lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, Liikenne 12 -suunnitelmasta kokouksessaan 16.2.2021 § 30.

Ohjelmaluonnos ja muu aineisto linkistä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=77291218-f99d-4b50-840c-d1450d26e3e8

Kajaanin kaupunki toteaa lausuntonaan vastauksina kysymyksiin seuraavaa:

ONKO INVESTOINTIOHJELMASSA KUVATTU YMMÄRRETTÄVÄSTI SEN VALMISTELUPERIAATTEET?

Valmisteluperiaatteet on kuvattu hyvin ja selkeästi.

INVESTOINTIOHJELMAN LAATIMISTA OVAT OHJANNEET LIIKENNE 12 –SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET, STRATEGISET LINJAUKSET JA TOIMENPITEET. ONKO MIELESTÄNNE INVESTOINTIOHJELMASSA KOKONAISUUTENA ONNISTUTTU VASTAAMAAN SILLE ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN? OVATKO INVESTOINTIOHJELMAN PERUSTELUT VAIKUTUSTEN KAUTTA TASAPUOLISET JA SELKEÄT?

Investointiohjelman luonnos on laadittu hyvin ja vastaa Liikenne 12 -suunnitelman asettamiin päämääriin ja tavoitteisiin ja se antaa hyvän kokonaiskuvan Suomen väyläverkosta ja sen kehittämistarpeista, mutta investointien kohdistuminen ei kohtele maata tasapuolisesti ja kattavasti.

Lausunnossaan Liikenne 12 -suunnitelmasta Kajaanin kaupunki totesi pitävänsä sen tärkeimpinä toimenpiteinä alueiden saavutettavuuden parantamista alueiden kilpailukykyä tukien, ja että tavoite on kirjattu aivan oikein suunnitelmaan, mutta sen osalta esitetyt toimenpiteet eivät vastaa tavoitteeseen. Kaupunki katsoi, että esitetyt toimenpiteet korostavat suurten kaupunkien keskinäisiä yhteyksiä, mutta maakuntakeskusten välisten yhteyksien kattava kehittäminen jää heikoksi.

Investointiohjelman luonnoksessa alueiden välisen saavutettavuuden tavoitteen vaikutukset kohdistuvat voimakkaasti eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Itäisen Suomen raideyhteyksien osalta todetaan ohjelman vain luovan edellytyksiä nopeuttaa Kuopion ja Joensuun junayhteyksiä Helsinkiin 5–10 minuuttia. Vastaavasti tieverkon parannustoimet puolestaan osoitettaisiin keskeisen päätieverkon ruuhkautuneille osuuksille, ja että alueiden väliset saavutettavuusmuutokset kohdistuisivat erityisesti Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien yhteyksiin Etelä-Suomeen. 

Alueiden välisen saavutettavuuden tavoitteen vaikutukset ja edelleen sen ohjaamat käytännön investoinnit tulee kohdentaa kattamaan tasapuolisemmin koko maata kuin mitä luonnoksessa nyt on esitetty.

ONKO MIELESTÄNNE OHJELMAA MAHDOLLISTA MUUTTAA LIIKENNE 12 –SUUNNITELMAN TALOUSRAAMIN PUITTEISSA SITEN, ETTÄ VALTAKUNNALLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN TAVOITTEET TOTEUTUISIVAT PAREMMIN JA KOKONAISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MUKAAN TULOS OLISI PAREMPI? MITEN MUUTTAISITTE OHJELMAA JA MITEN PERUSTELETTE PAREMMAT VAIKUTUKSET?

Ohjelmaluonnoksessa on paljon puutteita väyläverkon tasapuolisen kehittämisen ja alueiden välisen saavutettavuuden osalta. Näitä ovat erityisesti Savon radan minimaaliset parannustoimenpiteet 10 M€, VT 5 Leppävirta-Kuopio osuuden jättäminen pois rahoitettavista investoinneista, Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki rataosuuden kehittämisen lopettaminen ja VT 22 Oulu-Kajaani yhteysvälille suunnatut vain pienet pistemäiset hankkeet perusväylänpidon hankkeina 2,4 M€.

Ratahankkeista vain Oulu-Kontiomäki radan kehittäminen 32 M€ Oulun päässä sekä jo aiemmin päätetty Laurila-Tornio-Haaparanta sähköistäminen kohdistuvat Pohjois-Suomeen. Itä-Suomen osalta Karjalan radan parantamishanke Luumäen ja Joutsenon välillä on mukana ohjelmassa. Savon radan kehittämisen jatkaminen on linjattu Liikenne 12 -suunnitelmassa yhdessä Karjalan radan kanssa, mutta investointiohjelmassa tavoitetta ei ole otettu käytännössä lainkaan huomioon.

Kajaanin kaupunki esittää, että ohjelmaa tulee korjata sekä täydentää seuraavasti:

Savon radan osalta ohjelman hankekoriin 1B tulee sisällyttää Kouvola-Kuopio nopeudennostoon yhteensä 63 M€ Väylän hankekortin 26.5.2021 mukaisesti esiselvitykseen 2018 perustuen. Sen lisäksi ohjelmaan tulee sisällyttää radan merkittävä suunnitteluvalmiuden nosto, jonka tavoitteena on Kainuun, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Liittojen keväällä 2021 teettämän kokonaisselvityksen investointitason 791 M€ mukainen suunnitteluvalmius. Edelleen ohjelmaan tulee lisätä pitkän aikavälin tavoite Savon radan kehittämisestä toisena Etelä- ja Pohjois-Suomen yhdistävänä pääratana, tavoitteena Pohjanmaan radan tasoinen nopeus ja sujuvuus.

Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki rataosuuden kehittämisen lopettaminen on jätetty ohjelman ulkopuolelle sillä perusteella, että Oulu-Kontiomäki radan parantaminen turvaa transitoliikenteen sujuvuuden. Kaupunki katsoo, että ratayhteyden liikennepaikkojen kehittäminen 69,4 M€ on sisällytettävä ohjelmaan, että Pohjois-Suomen rataverkko pystyy vastaamaan kasvaviin tavaraliikenteen kuljetustarpeisiin.

Pohjanmaan radan jatkoparantaminen Liminka-Oulu -kaksoisraiteen ja liikennepaikkojen osalta 145 M€ on sekin jätetty pois. Kaupunki on pitkään tukenut osaltaan Pohjanmaan radan nopeuttamista Oulu-Kainuu Tervan Tie ry. yhteistyössä, ja katsoo, että Liminka-Oulu välin hanke tulee sisällyttää ohjelmaan.

Ohjelman investoinneista pois jätetty VT 5 Leppävirta–Kuopio 122 M€ tulee sisällyttää rahoitettaviin hankkeisiin. Pois jäännin esitetty peruste, ettei hanke ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava, ei ole kestävä. Valtatie on toinen keskeinen maantieyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä VT 4 rinnalla, ja luonnoksessakin todetaan aivan oikein tiejakson heikkoudet ja vaarallisuus liikenteen määrään suhteutettuna. Lisäksi valtatien jatkokehittämisen seuraavan vaiheena ohjelmaan tulee sisällyttää Siilinjärvi-Iisalmi välin parantamisen suunnittelu ja sen arviolta noin 200 M€ investoinnin tarkentaminen.

Kaupunki uudistaa Liikenne 12-suunnitelmasta tekemänsä esityksen, että VT 22 Oulu-Kajaani-Vartius Pohjois-Suomen tärkeimpänä poikittaisena yhteysvälinä ja kansainvälisenä liikenneyhteytenä tulee sisällyttää pääväyläasetukseen, ja samalla toteuttaa sen tieluokituksen muutos VT6:ksi jatkumaan Kajaanista Ouluun, jota Kainuun Liitto on esittänyt. Lisäksi investointiohjelmaan tulee sisällyttää VT22 kehittämisen jatkaminen välillä Oulu- Muhos-Kajaani 40 M€ sekä valtatien pitkän aikavälin vaiheittainen jatkokehittäminen aiemmin tehtyjen selvitysten mukaisesti.

Ottamalla edellä esitetyt kehittämiskohteet huomioon ohjelmassa sen vaikuttavuutta pystytään merkittävästi edistämään koko maan liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden parantamiseksi, elinkeinoelämän kuljetustarpeiden täyttämiseksi sekä liikennejärjestelmän kokonaisuuden hahmottamiseksi.

MITEN KEHITTÄISITTE INVESTOINTIOHJELMAN LAATIMISEN PROSESSIA, SEN PÄIVITTÄMISTÄ JA SEURANTAA? SAAKO VÄYLÄVIRASTO RIITTÄVÄSTI JA OIKEA-AIKAISESTI TIETOA VÄYLÄVERKON KUNNOSSAPITO- JA KEHITTÄMISTARPEISTA MM. ALUEELLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN, VÄYLIEN SUUNNITTELUN JA ASIAKKUUSYHTEISTYÖN AVULLA?

Kajaanin kaupunki totesi lausunnossaan Liikenne 12 -suunnitelmasta, että sen toteuttamisen ja vaikuttavuuden kannalta tärkein on Väyläviraston johdolla laadittava investointiohjelma, ja että ohjelma on laadittava yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän ja alueellisten toimijoiden kanssa siten, että vuoropuhelu on aidosti osallistavaa, läpinäkyvää ja tietopohjaista. Nyt lausuntokierroksella oleva ohjelma ei vastaa tähän tavoitteeseen. Erityisesti ohjelman vaikutusten arvioinnin puutteet aluekehityksen ja saavutettavuuden osalta korostuvat. Ohjelmaprosessia voidaan parantaa ottamalla paremmin huomioon alueelliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja käymällä aitoa vuoropuhelua alueiden kanssa.

MITEN MUUTEN HALUATTE KOMMENTOIDA INVESTOINTIOHJELMAA?

Liikenne 12 -suunnitelmasta antamassaan lausunnossa kaupunki totesi, että liikenneverkon rahoituspohjan laajentamiseksi suunnitelmaluonnoksessa esitetty yhteisrahoitusmalli valtion ja kuntien rahoituksen suhteen on kohtuuton eikä ole hyväksyttävissä. Se muuttaisi valtion ja kuntien kustannusvastuita ja lisäisi kuntien ja kaupunkiseutujen välistä eriarvoisuutta. Lähtökohtana tulee olla, että valtio vastaa valtion liikenneväylistä ja kunnat katuverkosta. Yhteisrahoitusmallin tulee koskea jatkossakin tapauskohtaisesti vain isoja hankekokonaisuuksia tai sopimuksellista hankeyhteistyötä kuten esimerkiksi MAL-sopimuksissa. Ehdotettu yhteisrahoitusmalli sai lausuntokierroksella hyvin laajasti kritiikkiä. 

Valtioneuvoston hyväksymässä Liikenne 12 -suunnitelmassa yhteisrahoitusmallin osalta todetaan, että valtio kantaa jatkossakin vastuun valtion väyläverkkojen rahoituksesta. Sopimuksellisen yhteisrahoitusmallin periaatteita sovelletaan vain, kun pääsäännöstä eli hallinnoinnin ja väylänpidon vastuiden mukaisesta kustannusten kattamisesta yhteisin sopimuksin poiketaan. Kajaanin kaupunki katsoo, että linjaus on oikea, ja että valtion ei tule yksipuolisesti päättää kehittämishankkeiden osalta yhteisrahoitusmallin käytöstä. Maantiet, rautatiet, vesiväylät ja lentoasemat ovat kansallista infraa, ja ne kuuluvat valtion ylläpitämiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2029 esittelyteksin mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämälainen esitteli asiaa ja osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Tiedoksi

Väylävirasto 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §