Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kajaanin kaupungin talousarvion 2017 mukaisen pitkäaikaisen lainan nostaminen

KAJDno-2017-422

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija/va. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 hyväksyttiin Kaupunginvaltuustossa 12.12.2017 § 75.

Talousarvion 2017 mukaan vuonna 2017 velkamäärä lisääntyy alhaisen vuosikatteen ja investointien rahoitustarpeen seurauksena.
Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan peruskunnan osalta 21,0 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennetään 12,5 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa 8,5 miljoonaa euroa nettona.

Talousarvion mukaisen pitkäaikaisen lainan nostamisesta on pyydetty tarjoukset viideltä eri rahoituslaitokselta 15.2.2017. Lainan määrä 10.000.000,00 euroa ja laina-aika 15 vuotta.

Tarjouspyyntöön vastasti määräaikaan mennessä 4 tarjoajaa. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.Tarjouspyyntöjen vertailu liitteenä.

Kajaanin kaupunginhallituksen johtosäännön 4 § kaupunginhallitus ratkaisee kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen
ottamista, lainojen takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista koskevat asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki nostaa Kuntarahoitus Oyj:n tarjouspyynnön mukaisen 3 kk euriborviitekorkoon sidotun luoton marginaalilla 0,280 %.

Kuntarahoitus Oyj:n tarjoama luotto on tarjouspyyntöjen vertailun mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.