Kaupunginhallitus, kokous 7.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Lisämääräalan ostaminen Paltamon seurakunnalta kiinteistöstä Kirkkoniemi 205-410-11-32

KAJDno-2017-226

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Paltamon seurakunnan kanssa määräalan ostamisesta seurakunnan omistamasta tilasta KIRKKONIEMI 205-410-11-32. Kaupunki on antanut tarjouksen kahdesta erilaisesta määräalasta, joista Paltamon seurakunta hyväksyi aiemmin oheisen liitekartan mukaisen vaihtoehdon VE 2. Määräalan kauppahinnaksi oli määritetty 48 000 euroa, eli n. 1500 euroa hehtaari tai 0,15 euroa/m². Määräala koostuu metsämaasta ja Kajaanin kaupungin ylläpitämästä maanläjitysalueesta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupan 20.12.2016 ja päätös on lainvoimainen. Paltamon seurakunta on sittemmin päättänyt, että se voi myydä myös aiemman tarjouksen mukaisen vaihtoehdon VE1, joka käsittää kyseisen tilan KIRKKONIEMI 205-410-11-32 koko läjitysalueen sijaintipalstan alueen.

Vaihtoehdon VE1 mukainen kauppahinta on sataneljäkymmentäyksituhatta kahdeksansataa (141 800) euroa. Kajaanin kaupunki on esittänyt, että kauppa voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa, että kauppahinta voidaan maksaa kahdessa erässä siten, että puolet maksetaan 14 vrk kuluessa kaupanteosta ja loput maksetaan tammikuussa 2018. Kaupunki esitti lisäksi ehtona, että omistusoikeuden määräalaan tulee siirtyä heti kaupanteon yhteydessä. Paltamon seurakunta on hyväksynyt kaupan ehdot muuten, mutta esitti, että omistusoikeuden tulisi siirtyä vasta kauppasumman tultua maksetuksi kokonaisuudessaan. Hallintaoikeus alueeseen siirtyisi kuitenkin kaupassa heti kaupungille.

Aiemmin päätettyy kauppaan verrattuna tarjous VE1 sisältää lisäksi n. 10 ha virkistysalueeksi soveltuvaa metsämaata ja n. 17 ha raakamaaksi luokiteltavissa olevaa maata, jolle voidaan osoittaa rajoitetusti rakentamista. Alue rajoittuu Kajaanin joen rantaan, mutta kyseiset alueet eivät sovellu rakentamiseen liito-oravan reviirin takia. Palstan alueelle lienee mahdollista saada kaavoitettua rajatusti yleiskaavan rakennuspaikkoja niille alueille, joilla liito-oravaa ei esiinny. Käytännössä nämä alueet sijaitsevat rakentamiselle epäsuotuisasti aluetta halkovan voimalinjan ja lentokentäntien läheisyydessä.

Palsta rajoittuu Kajaanin kaupungin omistamiin maihin, joten se parantaa kaupungin omistamien maiden hyötykäyttöä sekä mahdollistaa alueen käytön kuntalaisten virkistyskäyttöön maanläjitystoiminnan loputtua.

Toimivaltadelegointi: Kajaanin kaupungin vuoden 2017 talousarviokirjan kohdan 5.1 mukaan alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen johtaja. Muut maanhankintapäätökset tekee kaupunginhallitus.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kajaanin kaupunki ostaa Paltamon seurakunnalta oheisen liitekartan mukaisen n. 59 ha:n suuruisen määräalan tilasta KIRKKONIEMI                                            205-410-11-32 sadanneljänkymmenenyhdentuhannen kahdeksansadan (141 800) euron kauppahinnasta sekä muuten tarjouksen mukaisin ja normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Kaupanteon yhteydessä Kajaanin kaupungin ja Paltamon seurakunnan välillä 11. helmikuuta 2014 solmittu ostettavan määräalan aluetta koskeva maanvuokrasopimus puretaan päättymään välittömästi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki ostaa Paltamon seurakunnalta oheisen liitekartan mukaisen n. 59 ha:n suuruisen määräalan tilasta KIRKKONIEMI 205-410-11-32 sadanneljänkymmenenyhdentuhannen kahdeksansadan (141 800) euron kauppahinnasta sekä muuten tarjouksen mukaisin ja normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Kaupanteon yhteydessä Kajaanin kaupungin ja Paltamon seurakunnan välillä 11. helmikuuta 2014 solmittu ostettavan määräalan aluetta koskeva maanvuokrasopimus puretaan päättymään välittömästi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.