Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Valtuustoaloite: Yhteistyömallin rakentaminen kolmannen sektorin kanssa

KAJDno-2018-1191

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

"Kolmannen sektorin toiminta on yhteiskunnallisesti monin tavoin merkityksellistä. Keskeiset toiminta-alueet ovat demokratia, hyvinvointi ja maksupalvelupohjaiset palvelut. Hyvinvointipalvelut ovat kolmannen sektorin laajimmat toimialueet, näitä ovat mm. liikunta, kulttuuri, kylätoiminta, sosiaali- ja terveystoiminta. Nämä ovat yhteiskunnassamme keskeisiä sote-palveluita ennaltaehkäiseviä toimintoja.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kajaanin kaupunki käynnistää yhteistyömallin rakentamisen kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan piiriin tulee liittää järjestöjen toiminta, talous ja osaaminen. Tavoitteena on kehittää järjestöjen ja kaupungin yhteistoimintaa tukeva kumppanuusmalli.

Lisäksi mallin piiriin tulee saattaa kolmannen sektorin toiminnassaan tarvitsemien tilojen ylläpito. Käytössä on kaupungin tilat, järjestöjen itse omistamat tilat tai yksityisiltä markkinoilta vuokratut tilat. Järjestöjen itse omistamat tilat ovat usein ylläpidoltaan haasteellisia ja vuokratilat ovat usein kalliita. Peruslähtökohtana selvityksessä tulee olla järjestöjen tasa-arvoinen kohtelu."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään Kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin osallisuuden toteuttamisesta, jakaa avustuksia ja vastata kaupungin päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021 perustanut hyvinvointikoordinaattorin viran. Hyvinvointikoordinaattori toimii jaoston tehtäväkentän vastuullisena viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon valmistelu- ja esittelytehtävistä.  

Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa. Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla tiedonkulkua sekä lisäämällä mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen suunnitteluun asioiden valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. Kuntalaisten ja järjestöjen omaehtoista toimintaa tuetaan mm. järjestöavustuksilla (alueellinen toimintaraha, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset, kohdeavustukset). 

Valtuustoaloitteessa esitetään järjestöjen ja kaupungin yhteistoimintaa tukeva kumppanuusmallin luomista. Lisäksi mallin piiriin esitetään otettavaksi kolmannen sektorin toiminnassaan tarvitsemien tilojen ylläpito (kaupungin tilat, järjestöjen itse omistamat tilat tai yksityisiltä markkinoilta vuokratut tilat). 

Osallisuusohjelman ja osallisuus- ja hyvinvointijaoston yksi tehtävä on järjestöyhteistyön kehittäminen. Hyvinvointikoordinaattori toimii kaupungin järjestöyhdyshenkilönä. Jo valmiina olemassa olevia järjestöyhteistyöfoorumeita ovat mm. JärjestöKainuu 2.0 -hanke, järjestöjen neuvottelukunta ja kunnissa toimivat järjestökoordinaattorit. 

Aloitteessa esitetyt asiat tullaan ottamaan huomioon osallisuusohjelman valmistelussa ja muussa osallisuus- ja hyvinvointityössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §