Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Valtuustoaloite: Kaupunkiimme uusi älykäs osallisuusohjelma

KAJDno-2021-165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän esittämä ja allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Kaupunkiimme uusi älykäs osallisuusohjelma

"KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiön viimeisin kyselytutkimus osoittaa, että puolet kansalaisten eivät luota päättäjiin myös Kajaanissa. Tästä meidän täytyy olla huolestuneita. Tutkimuksessa on mainittu asioita, jotka näyttävät kansalaisten mielestä menevän huonompaan suuntaan niin talouden, palvelujen, liikenneyhteyksien, koulutusmahdollisuuksien, asumisen kallistumisen, työllisyydenhoidon, toimeentulon kuin yritysten vireydenkin osalta.

Tulokseen on osaltaan vaikuttanut koronatilanne, julkinen viestintä ja erilaiset päätökset sekä kansalaisten tietämys päätösten taustoista. Päätöksen teon tueksi tarvitsemme yhteistä näköalaa, keskinäistä luottamusta viranhaltijoiden luottamushenkilöiden ja kansalaisten kesken sekä vahvaa vuorovaikutusta ja osallistamista, jossa kansalaisia kuullaan ja kuunnellaan avoimesti.

Osallisuus voidaan määritellä kolmella ulottuvuudella: riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus, yhteisöihin kuuluminen sekä jäsenyys. Osallisuus perinteisin menetelmin toteutettuna tuottaa harvoin hyvää tulosta kansalaisten keskuudessa. Tarvitaankin uusia kiinnostavia osallisuusmalleja. Näin pystymme vahvistamaan yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja resursseja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Kaupunkimme toiminnassa nykyiset osallisuustoimet eivät riitä. Meidän tulee hakea uusia ratkaisuja osallisuuden edistämiseen yhdistämällä digitaalisuuden viestinnän uudet mahdollisuudet toimiviin perinteisiin osallisuusmalleihin. Digitaaliset vuorovaikutusmahdollisuudet ovat kehittyneet räjähdysmäisesti, joista useimmat toimintamallit mahdollistavat nopean ja avoimen reagoinnin osallisuuden kehittämisessä.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunkiimme rakennetaan älykäs osallisuusohjelma, jossa digitaalisuuden hyödyntäminen ja uudet työ sekä toimintakulttuurit ovat läpäisyasioita. Ohjelmassa yhdistetään perinteisiä osallisuusmalleja, digitaalisuuden uusia mahdollisuuksia, palveluihin ja päätöksentekoon liittyviä avoimia sekä läpinäkyviä toimintakulttuureja osaksi arkipäivän toimintaa."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
 

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin osallisuuden toteuttamisesta, jakaa avustuksia ja vastata kaupungin päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021 perustanut hyvinvointikoordinaattorin viran. Hyvinvointikoordinaattori toimii jaoston tehtäväkentän vastuullisena viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon valmistelu- ja esittelytehtävistä.  

Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa, ohjelmaa ei ole lopullisesti hyväksytty. Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla tiedonkulkua sekä lisäämällä mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen suunnitteluun asioiden valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. Kuntalaisten ja järjestöjen omaehtoista toimintaa tuetaan mm. järjestöavustuksilla (alueellinen toimintaraha, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset, kohdeavustukset). 

Lohtajan, Pikku-Ketun ja Huuhkajavaaran alueella käynnissä olevassa PORE-hankkeessa, jonka toteuttajia ovat Kajaanin ammattkikorkeakoulu, kaupunki ja Daikonia ammattikorkeakoulu, toteutetaan kuluvan vuoden aikana osallisuutta. Hankkeessa on toteutettu osallistavaa budjetointia ja yhteiskehittämistä työpajoissa, ns. Tuumingeissa, joihin on voinut osallistua joko paikan päällä taikka etänä. Hankkeen kokemukset otetaan huomioon osallisuuden jatkotyöstämisessä.

Valtuustoaloitteessa esitettyjen uudenlaisten toimintamallien, digitalisaation hyödyntäminen ja toimintakulttuurin muokkaaminen kuntalaisten tämän hetkisiä odotuksia paremmin vastaavaksi on keskeinen osa tulevan hyvinvointikoordinaattorin virkatehtävää ja osallisuus- ja hyvinvointijaoston tavoite. Osallisuuskokemuksen parantamisen tavoitteet, muodot ja toimintatavat tullaan kirjaamaan osallisuusohjelmaan.

Laadittava osallisuusohjelma ja talousarviossa osallistavaan budjetointiin varattava määräraha toteuttavat osaltaan kaupunkistrategian kasvuteema 1:n "Asukkaiden tyytyväisyys" tavoitteita "Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa". 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §