Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin liittyminen ikäystävällisten kuntien verkostoon

KAJDno-2020-180

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Raili Myllylän esittämä ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja useiden muiden valtuutettujen (yht. 35) allekirjoittama seuvaavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Aloite Kajaanin kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon

"Kajaanin kaupungin strategiassa on huomioitu nuoret kiitettävällä tavalla. Kaupunkia ovat rakentaneet ja rakentavat myös täällä asuvat ikäihmiset. Hekin ansaitsevat arvostuksen ja kunnioituksen elämälleen.

Kunta voi osoittaa sitoutumista ikäystävällisyyteen liittymällä Maailman Terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendly Cities and Communities). Suomen kunnista verkostossa ovat jo Tampere ja Turku. Muissakin kaupungeissa on asia aloitteiden pohjalta käsittelyssä.

Verkostoon liittyminen ei synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse, kuinka se toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi kuitenkin arvioida kuntia tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi koettuja käytänteitä. Tampereella ikäystävällisyys näkyy esimerkiksi säännöllisinä terveystarkastuksina, iäkkäiden äänestys- ja osallistumisaktiivisuutena, kahtena kunnallisena vanhusasiamiehenä sekä erilaisina ikääntyneiden neuvonta- ja palvelupisteinä. Ikäystävällinen kunta huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa. Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat: 

1) Päätöksenteon on oltava ikäystävällistä. Asukaslähtöinen demokratia edellyttää ikäihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Vanhusneuvostoilla on oltava todellista vaikutusvaltaa, mielellään jo asioiden valmisteluvaiheessa. Digitalisointi ei saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden sivuuttamiseen. Kansalaistoiminnan tuki ja hyvät toimitilat tukevat ikääntyneiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistyötä.

2) Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa, on otettava huomioon ikäihmiset. Asumisen, liikenteen ja elinympäristön pitää olla esteetöntä, turvallista ja viihtyisää. Henkistä hyvinvointia edistävät yhteisölliset asumisratkaisut, monipuoliset ja saavutettavat lähipalvelut ja oikeus lähiluontoon.

3) Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioon ottaen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi pitää kuntien vastuulla olevien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden olla ikäystävällistä. Palveluiden kehittämisessä on myös otettava huomioon ikääntyneen väestön moninaisuus.

Esitämme, että Kajaanin kaupunki liittyy ikäystävällisten kuntien verkostoon."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Aloitteessa esitetään kaupungin liittymistä Maailman terveysjärjestön WHOn ikäystävällisten kuntien verkostoon. Aloitteen mukaan verkostoon liittyminen ei synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse, miten se toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi arvioida mukana olevia kuntia tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi havaittuja käytänteitä. Ikäystävällinen kunta huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja asiakirjoissaan.

Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat aloitteen mukaan päätöksenteko, elinympäristön kehittäminen kaavoituksessa, rakentamisessa, asumisessa ja liikenteessä sekä  julkisten palveluiden kehittäminen ikäihmisten tarpeet huomioiden. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös kuntien vastuulla olevien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden on oltava ikäystävällisiä. Palveluiden kehittämisessä on myös otettava huomioon ikääntyvän väestön moninaisuus.

Viime aikoina aloitteessa mainittujen Turun ja Tampereen lisäksi verkostoon ovat liittyneet esim. Oulu, Kerava ja Kalajoki. 

Kajaanin kaupungin asukkaiden ikääntyminen jatkuu tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan. 65 vuotta täyttäneiden määrä on ollut  vuonna 2020 noin 8.800 hlöä (24 % asukkkaista) ja se kasvaa vuoteen 2030 mennessä 9.900 hlöön (29 % asukkaista). Vuoteen 2040 mennessä ikääntyneiden absoluuttinen määrä pienenee asukasluvun pienentyessä, mutte heidän suhteellinen osuutensa asukkaista kasvaa 30 %:iin. 

Kajaanin kaupungissa toimii vanhusneuvosto ja 1.8.2021 alkaen kaupunginhallituksen alainen osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Erityisesti näiden toimielinten tavoitteena on toteuttaa ikäihmisten hyvinvointia parantavia ja osallisuutta lisäävää toimintaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki liittyy WHOn ikäystävällisten kuntien verkostoon.

Kaupunginhallitus vie päätöksen tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Vanhusneuvosto 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §