Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Valtuustoaloite: Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa

KAJDno-2021-606

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Panu Huotarin (vas) esittämä ja valtuutettujen Anne Kemppainen (vihr), Ella Kiljunen (sd), Sari Kyllönen (vas), Aki Räisänen (vas), Raili Myllylä (vas) ja Miikka Kortelainen (vas) allekirjoittama ja kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa

"Tässä aloitteessa esitän, että valtuustossa, ja toimielimissä otetaan vastaisuudessa nykyistä laajemmin kuultavaksi kaupungin asukkaiden edustajia, sekä paikallisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja järjestöjä. Tarkoituksena on parantaa lähidemokratian toimintaedellytyksiä ja edistää päättäjien ja kaupunkilaisten suoraa vuoropuhelua.

Kajaanin kaupungin eri elinten iltakouluissa on kuluvalla valtuustokaudella usein kuultu ao. hankkeiden edustajia ja viranhaltijoita, tai esim. teollisuuden yritysten/etujärjestöjen edustajia. Pelkästään näiden varaan jääminen päätösasioiden yhteydessä jättää päätösten kaupunkilaisia suoraan koskevat syy-seuraussuhteet päättäjiltä helposti hämärän peittoon. Tämä konkretisoituu usein esim. kaavoituksessa, luonnon ja ympäristön käyttöön suunnitelluissa toimenpiteissä ja rakennussuunnittelussa tulevina muistutuksina ja pitkällisinäkin valitusprosesseina. Useat käytännön kokemukset osoittavat, että esim. paikallista luontoa hyödyntävien hankkeiden osalta päättäjien olisi tasapuolisuuden nimissä syytä kuulla ajatuksia lähiluonnon parhaiten tuntevilta ihmisiltä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksiltä, tai paikallisilta erä- ja/tai luonnonsuojeluyhdistyksiltä tms..

Peruskäytännöksi tulisikin ottaa kaupunkilaisten itsensä kuuleminen toimielinten iltakouluissa heitä koskevien asioiden valmisteluissa. Tämä tulisi toteuttaa kutsuperiaatteella, jossa viranhaltija(t) kutsuvat paikallisten yhdistysten edustajia ja asiantuntijoita kertomaan suoraan näkemyksensä tomielinten iltakouluihin."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että eri toimielimet kuulevat aiempaa laajemmin ja säännöllisemmin alueen asukkaita ja palvelujen käyttäjiä ennen päätöksentekoa mm. järjestämällä iltakouluja. 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin osallisuuden toteuttamisesta, jakaa avustuksia ja vastata kaupungin päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021 perustanut hyvinvointikoordinaattorin viran. Hyvinvointikoordinaattori vastaa jaoston tehtäväkentän vastuullisena viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon valmistelu- ja esittelytehtävistä.  

Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa. Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla tiedonkulkua sekä lisäämällä mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen suunnitteluun asioiden valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. 

Kuntalain mukaan valtuuston kokoukset ovat julkisia, muiden toimielinten kokoukset ovat suljettuja. Suljetuissa kokouksissa toimielin voi kuulla asiantuntijoita, jotka poistuvat ennen päätöksentekoa. Toimielin voi pitää myös julkisia kokouksia erillisellä päätöksellä.

Päätöksentekoon keskittyvät kokoukset eivät ole toimivin paikka joukkojen kuulemiselle, vaan kuntalaisten osallistamisen ja mielipiteiden kuulemisen tulee tapahtua tarpeeksi varhaisessa vaiheessa valmistelun aikana, jolloin mielipiteet tulevat huomioonotetuiksi päätöstä valmistellessa. Lautakunnat voivat halutessaan järjestää kuntalaistapaamisia ja kuulemistilaisuuksia varsinaisten päätöskokousten ulkopuolella. 

Osallisuusohjelmaan kirjataan Kajaanin kaupungilla käyttöön otettavat menettelytavat kuntalaisten osallistamisessa asioiden valmisteluvaiheessa. 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §