Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2023

KAJDno-2021-425

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tehtävänä on vastata toisen asteen ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta. Liikelaitoksen tehtävänä on hoitaa ja vastata toisen asteen koulutuksen lainsäädännössä ja järjestämislupapäätöksissä koulutuksen järjestäjälle sekä kuntalaissa kunnalliselle liikelaitokselle määrätyistä tehtävistä. Liikelaitos on koulutusorganisaatio, jonka tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta sekä toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta sekä tuottaa palveluja. Liikelaitokseen kuuluvat Kainuun ammattiopiston Kajaanin, Kuusamon ja Vantaan toimipaikat.

Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksän (9) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään kuusi (6) nimeää Kajaanin kaupunki, kaksi (2) Kuusamon kunta ja yhden (1) yhdessä Kuhmo ja Suomussalmi, jotka vaihtavat varsinaisen ja varajäsenen paikkoja toimikauden vaihtuessa.

Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajaksi Kajaanin nimeämän jäsenen ja varapuheenjohtajaksi Kuusamon nimeämän jäsenen.

Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus yhdellä (1) henkilökunnan edustajalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee

-  toimikaudeksi 2021–2023 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan 9 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen

-  jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan

-  nimeää henkilökunnan edustajan.

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2023 tomintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Tiedoksi

Valitut 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §