Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Hyvinvointialueen valmistelun poliittisen ohjausryhmän jäsenten nimeäminen

KAJDno-2020-900

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hallituksen esityksen Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisesta ja hyvinvointialueiden muodostamisesta. Lait ovat tulleet voimaan 1.7.2021 ja voimaanpanolain mukaan alueen kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja pelastustoimen on aloitettava lain toimeenpanon valmistelu hyvinvointialueiden muodostamiseksi välittömästi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. 

Kainuun kunnat, Kainuun Sote ja Kainuun Pelastuslaitos ovat 4.6.2021 pitämässään kokouksessa päättäneet valmistelun aloittamisen päälinjoista. Kokoukseen osallistuivat myös Kainuun alueen kansanedustajat, Kainuun liitto ja puolueiden edustajat. Valmistelua varten päätettiin asettaa voimaanpanolain vaatima väliaikainen valmistelutoimielin, VATE, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. Lisäksi päätettiin valita päätoiminen valmistelujohtaja ja nimetä valmistelun toimeenpanoa ohjaava poliittinen, laaja-alainen ohjausryhmä.

Poliittiseen ohjausryhmän muodostavat kaikkien alueen valtuustoissa edustettuina olevien puolueiden edustus kuntien nimeäminä, Kainuun Sote, Kainuun Pelastuslaitos, työntekijäjärjestöt, Kainuun liitto, kolmas sektori, palveluntuottajien ja muiden yhteistyötahojen edustus sekä alueen kansanedustajat, yhteensä 30 - 40 jäsentä. Kajaanin kaupunki voi nimetä ohjausryhmään 6 jäsentä.   

Väliaikaisten valmistelutoimielinten toimikausi kestää siihen saakka, kunnes tammikuussa 2022 pidettävissä aluevaaleissa valitut valtuutetut aloittavat toimintansa. 

Kainuun pelastuslaitos esittää, että sen edustajaksi ohjausryhmään nimetään pelastuslautakunnan tuleva puheenjohtaja ja pelastusjohtaja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus nimeää hyvinvointialueen valmistelun poliittiseen ohjausryhmään 6 jäsentä.

Kainuun Pelastuslaitoksen edustajiksi ohjausryhmään nimetään lautakunnan tuleva puheenjohtaja Minna Leinonen ja pelastusjohtaja Anssi Parviainen. 

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän jäseniksi Eila Aavakareen, Aki Räisäsen, Tiina Kyllösen, Teuvo Hatvan, Silja Keräsen ja Eero Suutarin. 

Pelastuslaitoksen edustajiksi nimettiin Anssi Parviainen ja Minna Leinonen.

Tiedoksi

Kainuun Sote, valitut 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.