Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Valtuustoaloite: Tilapäisen valiokunnan asettaminen sivistyslautakunnan luottamuksen ja aseman arviointia varten

KAJDno-2022-498

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Miikka Kortelaisen (vas) esittämä ja useiden muiden valtuutettujen (17 hlöä) kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Tilapäisen valiokunnan asettaminen sivistyslautakunnan luottamuksen ja aseman arviointia varten

"Me allekirjoittaneet Kajaanin kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kajaanin kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 35 § mukaisen tilapäisen valiokunnan arvioimaan sivistyslautakunnan luottamusta ja asemaa. "

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Valtuutettu Miikka Kortelainen ja 17 muuta valtuutettua jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.5.2022 valtuustoaloitteen tilapäisen valiokunnan asettamiseksi arvioimaan sivistyslautakunnan luottamusta ja asemaa. 

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimen jäseniä. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Miikka Kortelaisen tekemän aloitteen allekirjoitti yli neljäsosa valtuutetuista, ja asia etenee siten valtuuston käsittelyyn.

Luottamushenkilön erottamista koskevan asian tultua vireille valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan asian valmistelua varten. Valtuusto päättää tilapäisen valiokunnan asettamisesta normaalin päätöksentekotavan mukaisesti äänten enemmistöllä, tarvittaessa äänestämällä. Mikäli valtuusto päättää, ettei valiokuntaa aseteta, asia raukeaa.

Tilapäinen valiokunta

Kuntalain mukaan tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokunnan nimeämisessä tulee noudattaa tasa-arvolain vaatimusta, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Mikäli valtuusto asettaa valiokunnan, valmistelee se lopullisen erottamispäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. Valmistelussa erottamisen kohteena oleville luottamushenkilöille on varattava tilaisuus antaa selityksensä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta. Myös toimielimen varajäseniä tulee kuulla. Tilapäisen valiokunnan on hankittava asiassa kaupunginhallituksen lausunto.  

Tilapäisen valiokunnan jäseneksi on esteellinen henkilö, jonka asemaa arvioidaan tai tällaisen henkilön läheinen. Valtuustoaloitteen allekirjoittaminen ei tee henkilöä esteelliseksi osallistumaan valiokuntatyöskentelyyn. 

Tilapäinen valiokunta on julkisuuslaissa tarkoitettu kunnallinen viranomainen ja sen laatimin ja vastaanottamiin asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslakia. Valiokunnan pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

- asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan sivistyslautakunnan luottamuksen arviointia koskevaa asiaa 

- valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

- nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

- päättää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta; valiokunta voi nimetä itselleen sihteerin. 

Päätös

Hyväksyi.

Anne Kemppainen sivistyslautakunnan jäsenenä ja Helena Ohtonen sivistyslautakunnan varajäsenenä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §