Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Toni Raesalmen eropyyntö kaupungin luottamustehtävistä

KAJDno-2022-633

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Toni Raesalmi on pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston ja  tarkastuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuttamisen vuoksi 1.8.2022 alkaen. Toni Raesalmi on toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja, muut varsinaiset jäsenet voivat olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;

2. pormestari ja apulaispormestari;

3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 mo­men­tis­sa tarkoitettu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai  kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää­ti­öön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; 

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Vaalin toimittamisen osalta tulee huomioon otettavaksi kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.     

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- toteaa, että Toni Raesalmi menettää vaalikelpoisuutensa kotipaikkakunnan muutoksen vuoksi 1.8.2022 alkaen ja kutsuu

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Teemu Nivan valtuuston jäseneksi

 

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen, puheenjohtaja Toni Raesalmelle

- valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja 

- nimeää lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

asianosaiset, tarkastuslautakunta, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §