Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastuspöytäkirja (lisäpykälä)

KAJDno-2020-1595

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja on antanut 23.5.2022 kaupunginhallitukselle vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä tilintarkastuspöytäkirjan liittyen sisäisen valvonnan epäkohtaan joukkoliikenteen valtionavustushakemuksen määräpäiväylityksen vuoksi. Tilintarkastaja suosittaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kaupungin sisäinen valvonta on riittävällä tasolla vastaisten määräpäiväylitysten estämiseksi.
 
Kuntalain (10.4.2015/410 § 123) mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan olennaisista epäkohdista kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastuslain (18.9.2015/1141 3:7 §) mukaan tilintarkastaja raportoi tilintarkastuspöytäkirjassa havaitsemistaan virheistä ja puutteista, jotka eivät ole niin vakavia, että ne mainittaisiin tilintarkastuskertomuksessa.
 
Tilintarkastajan 10.5.2022 antamassa tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2021.
 
Kaupunginvaltuusto on 31.5.2021 § 33 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, joka sisältää Kajaanin kaupunkikonsernia koskevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut. Ohjeen luvussa 3.4 määritellään viranhaltijoita toimeenpanemaan riittävät sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelytavat ja valvoa niiden toimivuutta. Ohjeessa ei erikseen käsitellä valtionavustusten hakemista. Ohjetta on tarkoituksenmukaista täydentää tältä osin, koska erikseen haettavat valtionosuudet ovat merkittävä tulonlähde kaupungin taloudessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teuvo Hatva, teuvo.hatva@kajaani.fi

Kaupunginhallitus
1.    merkitsee tiedoksi saapuneen tilintarkastuspöytäkirjan 
2.    toteaa, että Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen on tarkoituksenmukaista lisätä ohjeistus valtionavustusten hakemisen osalta
3.    ohjeistaa kaupunginjohtajaa varmistamaan, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on käytössä koko kaupunkikonsernissa sekä tarkentamaan operatiivisia ohjeita ja käytäntöjä erityisesti        valtionavustushakemusten määräpäivien seurannan suhteen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje tulee päivittää tarvittavilta osin ja tuoda viipymättä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
 

Päätös

Hyväksyi.

Hallintojohtaja Tuija Aarnio poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §