Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2022 - 2026

KAJDno-2022-115

Valmistelija

 • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on alkuvuoden 2022 aikana työstänyt lisätoimenpiteitä vuonna 2019 hyväksyttyyn talouden sopeuttamissuunnitelmaan. Talouden sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on ollut löytää 10 milj. euron säästöt toimintamenoihin vuosien 2020 - 2022, joista 5 milj. euroa kaupungin toimintoihin ja 5 milj. euroa Kainuun soten maksuosuuteen. Suunnitelluilla toimenpiteillä on 31.12.2021 mennessä saavutettu 2,8 milj. euron säästöt käyttötalouteen. Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymä talousarvio vuodelle 2022 on alijäämäinen, samoin suunnitelmavuodet 2023 - 2024. Huhtikuussa 2022 saadun verotuloennusteen mukaan Kajaanin kaupungin verotulojen kertymä kasvaa 5,9 milj. euroa vuonna 2022, mikä parantaa kuluvan vuoden talouden tilannetta. Toisaalta kulujen kasvun vuonna 2022 ennakoidaan olevan voimakasta inflaation kiihtymisen sekä Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi. Huhtikuun toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan vuoden 2022 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan -9,7 milj. euroa.

1.1.2023 voimaan astuvan hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutuksia on arvioitu ja huomioitu osana talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämistä. Hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutukset tarkentuvat uudistuksen valmistelun edetessä ja varmistuvat valtakunnallisesti vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Valtuuston 28.3.2022 hyväksymä uusi kaupunkistrategia 2023 - 2026 sisältää tavoitteen tasapainoisesta taloudesta. Kajaanin kaupungin pitkän aikavälin talouden tasapainon sekä kaupungin investointikyvyn varmistamiseksi on välttämätöntä löytää vaikuttavia keinoja talouden tasapainottamiseksi.

Talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen tavoitteena on ollut löytää yhteistoiminnassa uusia vuosittaisia säästöjä vähintään 2,5 milj. euroa. Uusia toimenpiteitä on pyritty löytämään erityisesti kaupungin palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyen, uudistamalla toimintatapoja sekä yhteistyötä tiivistämällä.

Sopeuttamissuunnitelman päivittämistyölle asetettiin laaja poliittinen ohjausryhmä, joka on ohjannut valmistelua ja käynyt läpi mahdollisia lisätoimenpiteitä. Ohjausryhmä on kokoontunut 5 kertaa kevään 2022 aikana ja työstänyt liitteenä olevan esityksen säästötoimenpiteiksi vuosille 2023 - 2026 päätöskokouksessaan 24.5.2022. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka. Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita sekä toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita ei pystytä määrittelemään euromääräisesti, mutta niillä arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia organisaation toiminnan sujuvuuteen ja tuloksellisuuteen. Sopeuttamissuunnitelmaan sisältyvät tavoitteet tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä ja niille asetetaan ja tarkennetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Osana talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämistä on toteutettu koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Henkilöstön näkemyksiä säästökohteista kartoitettiin kyselyn avulla ja tulokset on huomioitu ja työstetty jatkotoimenpiteiksi YT-prosessissa. Yhteisenä tavoitteena on ollut löytää vaikuttavat keinot uusien YT-kierrosten välttämiseksi.  

Yhteistoimintaneuvottelut päättävässä kokouksessa torstaina 12.5.2022 todettiin, että eri toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Tehtäväkuviin ja työntekopaikkaan voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä. Henkilöstömenojen kulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi eläköitymisten yhteydessä. Lisäksi toimintatapojen ja prosessien kehittämistä jatketaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

1. toteaa talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut käydyiksi ja vahvistaa neuvottelujen tuloksen: 

Toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Henkilöstön tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä. Henkilöstökulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi eläköitymisen yhteydessä.

2. hyväksyy liitteenä olevan talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 ja

3. edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkentamaan toimenpidekohtaisia tavoitteita vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös

Käsittelyn pohjana oli kaupunginjohtajan kokoukseen tuoma liite "Kaupunginjohtajan esitys 31.5.2022." 

1. äänestyksen tulos 5 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Tea Heikkisen esityksen ja suunnitelmasta poistettiin kohta esiopetuksen tuottamisesta vain kunnallisena toimintana 1.8.2023 alkaen.

2. äänestyksen tulos 4 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Miikka Kortelaisen esityksen ja suunnitelmasta poistettiin kohta Jormuan koulun lakkauttamisesta 1.8.2023 alkaen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen äänestyksillä tehdyillä 2 muutoksella.

Jyrki Komulainen, Joni Partanen, Sirpa Kemppainen ja Mika Tiihonen olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Äänestystulokset

 • Kyllä 5 kpl 45%

  Teuvo Hatva, Miikka Kortelainen, Marjatta Immonen, Risto Oikari, Päivi Fonselius

 • Ei 6 kpl 55%

  Eero Suutari, Auli Halonen, Tea Heikkinen, Helena Ohtonen, Anne Kemppainen, Pasi Arffman

 • Kyllä 4 kpl 36%

  Auli Halonen, Teuvo Hatva, Anne Kemppainen, Eero Suutari

 • Ei 7 kpl 64%

  Risto Oikari, Tea Heikkinen, Päivi Fonselius, Pasi Arffman, Helena Ohtonen, Miikka Kortelainen, Marjatta Immonen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §