Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Hallintosäännön muutos 1.8.2022 alkaen; osallisuus- ja hyvinvointijaoston vaalikelpoisuus, toimivalta henkilöstöasioissa ym.

KAJDno-2018-1022

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

1. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston jäsenten vaalikelpoisuus 

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaiseen osallisuus- ja hyvinvointijaostoon kuuluu 5 kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Jäsenistä nimeää yhden sivistyslautakunta ja yhden ympäristötekninen lautakunta. 

Vaalikelpoisuussäännös, jonka mukaan jaoston jäsenten tulee olla varsinaisia valtuutettuja, on osoittautunut jäykäksi ja vaikeuttanut jäsenten nimeämistä. Vaalikelpoisuutta on perusteltua väljentää niin, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

2. Sivistystoimialan tulosyksiköt ja rekrytointi

Sivistystoimialan tulosyksikköjakoa on muutettu sivistyslautakunnan kokouksessa 25.5.2022 vastaamaan tämän hetkistä varhaiskasvatuksen toimintatapaa ja muita sivistystoimialalla viime vuosina tapahtuneita muutoksia. Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuksen johtaja ja sen tulosyksiköitä ovat päiväkotitoiminta, yksityinen varhaiskasvatus, erityisvarhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Hallintosääntöön tulee tehdä muutoksia toimialan palvelussuhteeseen ottamisoikeuteen sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tulosalueiden kohdalla. 

3. Varhaiskasvatuslain mukaiset tukipäätökset 

Eduskunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslain muutoksen, joka tulee voimaan 1.8.2022. Lakimuutoksella varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistuu merkittävästi. Lain myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa. Tukea on annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Jos tuki ei ole riittävää, voidaan tukea antaa tehostettuna tai erityisenä tukena.

Tuen antamisesta lapselle tulee tehdä oikaisuvaatimus- ja valituskelpoinen hallintopäätös. Päätöksessä on mainittava tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut. Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta. Hallintosäännöllä toimivalta päätöksen tekemisestä delegoidaan varhaiskasvatuksen palvelupäälliköille. 

4. Ympäristötekninen toimiala  

Hallintosäännön 27 §:n mukaan "Lautakunta valmistelee ja ylläpitää viisi vuotta eteenpäin tehtävää investointisuunnitelmaa, jolla turvataan kaupungin omistaman rakennus- ja kunnallisteknisen omaisuuden toimivuus ja estetään korjausvelan kasvu."  Tarkoituksenmukaisempaa on puhua pitkän tähtäimen suunnitelmasta, jota ylläpidetään investointisuunnittelun tueksi. 

Hallintosäännön 27 §:n mukaan Ympäristöteknisen lautakunnan alainen lupajaosto toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Kuntaliitto on laatinut ohjeet rakennusjärjestyksen laatimisesta. Ohjeen mukaan vastuu rakennusjärjestyksen valmistelusta on hallintosäännössä määrätyllä toimielimellä. Selvyyden vuoksi lupajaoston tehtäviin tulee lisätä vastuu rakennusjärjestyksen valmistelusta. 

5. Omaisuus ja hankinnat 

- Hallintosäännön 69a §:ssä on määritelty kaupungin hankintavaltuudet hankintojen arvon mukaisesti määriteltynä. Hallintösäännön 65 §:ssä määritellään toimivaltuudet kaupungin omaisuuden myynnistä, vuokraamisesta tai muusta luovuttamisesta. Pykälässä on virheellinen lausuma "Muun käyttöomaisuuden (koneet, kalusto, laitteet ym.) hankinnasta päättää ao. toimielin." Virke tulee ristiriitaisena määräyksenä poistaa. 

- Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa on kuntalaista poikkeavat oikaisuvaatimus- ja valituskeinot. Lain mukaan hankintapäätöksestä voidaan tehdä mm. kunnan sisällä käsiteltävä hankintaoikaisu. Laissa ei ole säännöksiä siitä, mikä viranomainen käsittelee oikaisuvaatimuksen, vaan kunnan tulee määritellä taho omilla säännöksillään. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

1. hallintosäännön 8 §:n kohtaa "Osallisuus- ja hyvinvointijaosto" muutetaan siten, että kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan "Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja."  ja kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan "...loput jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus valitsee valtuutetuista tai varavaltuutetuista." 

2. hallintosäännön 42 §:n kohta muutetaan kuulumaan "Sivistysjohtaja nimittää tulosyksiköiden päälliköt, varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt ja päiväkodin johtajat, jollei tehtävä kuulu lautakunnalle. Tulosalueen johtaja valitsee tulosalueensa henkilöstön ja tulosyksikön päällikkö valitsee alaisensa henkilökunnan. Perusopetuksen tulosalueen johtaja valitsee tulosalueensa henkilöstön yli 3 kuukauden palvelussuhteeseen ja tulosyksikön päällikkö valitsee alaisensa henkilöstön enintään 3 kuukauden palvelussuhteeseen. Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja valitsee vakituisen henkilöstön ja nimeää päiväkodin apulaisjohtajan, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö valitsee määräaikaisen henkilöstön ja päiväkodin johtaja valitsee alaisensa tilapäisen henkilöstön enintään 2 viikon pituiseen palvelussuhteeseen. (lisäykset alleviivattu) 

3. hallintosäännön 28 §:n kohtaan Sivistystoimiala, tulosyksikön päällikkö / varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tehdään seuraavat muutokset:

- poistetaan kohdasta maininnat "varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö" 

- ensimmäiseen kappaleeseen lisätään virke "Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin toiminnasta, sekä johtaa ja kehittää toimintaa tulosaluejohtajan alaisuudessa.

- Vastuuluetteloon lisätään uusi kohta 6. " varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tekee varhaiskasvatuslain mukaiset päätökset tuen antamisesta " ja nykyiset 6 ja 7 muutetaan kohdiksi 7 ja 8. Ao. kohdassa 5. oleva sana ".. päivähoitoon.." muutetaan sanaksi "..varhaiskasvatukseen.." . 

4. hallintosäännön 27 § Ympäristötekninen lautakunta 

- 3. kappale muutetaan kuulumaan "Lautakunta valmistelee ja ylläpitää investointisuunnittelun tueksi 5 - 10 vuotta eteenpäin tehtävää pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS), jolla turvataan kaupungin omistaman rakennus- ja kunnallisteknisen omaisuuden toimivuus ja estetään korjausvelan kasvu." 

- lupajaoston tehtäviin lisätään kohta 12. "vastaa rakennusjärjestyksen valmistelusta" 

5. - hallintosäännön 65 §:stä poistetaan toiseksi viimeinen virke " Muun käyttöomaisuuden (koneet, kalusto, laitteet ym.) hankinnasta päättää ao. toimielin."  

   - hallintosäännön 69a §:ään lisätään kappale "Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelee alkuperäisen päätöksen tehnyt viranomainen." 

 

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §