Kaupunginhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Sivistystoimialan talousarviomuutokset 2023

KAJDno-2023-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja – suunnitelma sitovat toimielimiä, liikelaitoksia sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviossa pysymiseksi toimielinten, liikelaitosten ja niiden alaisten viranhaltijoiden on seurattava talousarvion sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista kuukausittain. Seuranta tehdään tili- ja kustannuspaikkatasolla, joissa mahdollisesti havaitut virheet on tulosyksikköjen korjattava välittömästi kirjanpitoon.

Jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, etteivät talousarviomäärärahat toimialalla tule riittämään tai ne ovat ylimitoitettuja, on asianomaisen toimielimen tai johtokunnan tehtävä esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutokseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen tulosalueella vuoden 2023 toteuman perusteella näyttää, että varhaiskasvatuksen vuoden 2023 talousarvio tulee ylittymään toimintakulujen osalta, mikä näkyy myös koko sivistystoimialan toimintakatteen ylityksenä.

Sivistystoimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle esitetään käyttötalousmenoihin seuraavanlaiset talousarvioon tehtävät lisäykset vuodelle 2023:
Henkilöstökulut -16 145 895 € (TA 2023 – 15 432 395 €), muutos + 713 500 €
Palvelujen ostot -8 618 063 € (TA 2023 -8 128 063 €), muutos + 490 000 €
Avustusmenot -1 738 000 € (TA 2023 -1 433 000 €), muutos + 305 000 €
Vuokrakulut – 2 601 738 € (TA 2023 -2 570 238 €), muutos + 31 500 €
Yhteensä lisäystä käyttötalousmenoihin + 1 540 000 €

Sivistystoimialan talousarvioon 2023 esitetyt muutokset ovat liitteessä.

Lisätietoja sivistysjohtaja Mari Lyyra, puh. 044 7100 235, controller Heidi Manninen, puh. 044 7147 683, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mari Lyyra, Sivistysjohtaja, mari.lyyra@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyt muutokset talousarvioon vuodelle 2023 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sivistystoimialan esitetyt muutokset talousarvioon vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §