Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kuntalaisaloite Sateenkaariliputuksesta

KAJDno-2023-662

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun seta ry on toimittanut Kajaanin kaupungille kuntalaisaloitteen, jossa kehotetaan kaupunkia nostamaan sateenkaari-lippu kaupungintalon salkoon kesällä ihmisoikeuksien puolesta. Aloitteen on allekirjoittanut 340 henkilöä, joista 228 kajaanilaisia. Aloitteessa todetaan Kajaanilla olevan entisten kajaanilaisten sateenkaari-ihmisten keskuudessa maine sateenkaari-ihmisiä syrjivänä kuntana. Aloitteessa vedotaan mm. kaupungin tasa-arvosuunnitelmaan kirjattuun tasa-arvon edistämiseen ja sen käytönnön toteuttamiseen. Kainuun seta ry järjestää viikolla 27 Kainuu Priden, joka huipentuu lauantaina 8.7.2023 järjestettävään kulkueeseen ja rantapuiston Pride-piknikkiin.

Seta ry on valtakunnallinen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Sen järjestämä Pride on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava tapahtuma, jota on vietetty Suomessa vuodesta 1975 alkaen. Pride-tapahtumat ovat yleistyneet viime vuosina ja niitä järjestetään entistä enemmän myös pienemmillä paikkakunnilla. Tämän hetkisten tietojen mukaan tapahtumia on tulossa kuluvalle vuodelle noin 40 eri paikkakunnalla. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu viranomaisten lakisääteisiin velvollisuuksiin. Perustuslain ja tasa-arvolain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja estettävä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä mm. iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään myös yhdenvertaisuuden edistämisestä. 

Kuntien järjestämät Pride-tapahtumien liputukset koetaan tärkeäksi osoitukseksi ja muistutukseksi siitä, että kunta on aidosti kaikkien kuntalaisten puolella riippumatta näiden sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Useat kunnat ovat tehneet päätöksen liputtaa Pride-päivänä; tällaisia kuntia ovat mm. Helsinki, Joensuu ja Tampere. Tärkein asia on kuitenkin kunnan henkilöstön ja päätöksentekijöiden kouluttaminen ymmärrykseen ihmisten moninaisuudesta.

Kuntalain ja hallintosäännön mukaan kunnan toimintaa johtaa kunnanhallitus. Liputtamisesta päättämisen voidaan katsoa kuuluvan kaupunginhallituksen yleistoimivaltaan. Kaupungintalon lipputangossa on liputettu vakiintuneen käytännön mukaan virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Lisäksi on liputettu muiden maiden edustajien tai yhteisöjen vierailuilla ao. valtioiden ja / tai EU-lipulla. Muissa kaupungin toimipisteissä on voitu liputtaa erilaisten tapahtumien yhteydessä joko valtion tai tapahtumien lipuilla.  

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisvelvoite perustuu lainsäädäntöön. Suomessa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lisäksi muitakin vähemmistöryhmiä. Julkisena toimijana kaupungin tulee toimia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita noudattaen. Mikäli aloite hyväksytään, tulee päättää kaupungin kanta myös muiden vähemmistöryhmien liputuskäytäntöihin (mm. romanit ja saamelaiset). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- päättää, että kaupungintalon lipputangoissa järjestetään liputus virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä Suomen lipulla. Muiden maiden edustajien tai yhteisöjen vierailujen aikana liputetaan lisäksi joko ao.valtion ja / tai EU-lipulla. Muualla kaupungin lipputangoissa voidaan liputtaa vähemmistöryhmien tms. lipuilla. Kaupunki hankkii liput, huolehtii liputuksesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista. Liputuskäytännöistä laaditaan ohjeistus syksyllä 2023. 

- antaa kuntalaisaloitteeseen vastauksen, että kaupunki suhtautuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen vakavasti ja toimii kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti laajalla rintamalla. Kaupunki järjestää Pride-tapahtuman liputuksen 8.7.2023 Linnansillalla. 

 

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys: Kaupungille laaditaan ohjeistus liputuskäytännöistä syksyn 2023 aikana.

Vastauksena kuntalaisaloitteeseen kaupunginhallitus toteaa, että Pride-tapahtuman liputusta ei toteuteta kesällä 2023. 

Päivi Fonselius Silja Keräsen kannattamana esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan alkuperäisen päätösesityksen.

Äänestyksen tulos: 7 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

 

Äänestystulokset

  • Kyllä 7 kpl 70%

    Eero Suutari, Auli Halonen, Tea Heikkinen, Marjatta Immonen, Teuvo Hatva, Veli-Matti Karppinen, Pasi Kilpeläinen

  • Ei 3 kpl 30%

    Päivi Fonselius, Silja Keränen, Miikka Kortelainen

Tiedoksi

Kainuun seta ry 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; juhlapyhien aattoina ja perjantaisin klo 8.00-15.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.