Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2023 – 2025

KAJDno-2021-403

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus, jonka valtuusto asettaa.

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 8 §:

"Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen." 

Vaalikelpoinen hallitukseen ei kuntalain 73 §:n mukaan ole:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toi­mi­va kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, 

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit­te­li­jä­nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tu­le­vien asioiden valmistelusta,

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi­mi­eli­men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har­joit­ta­vas­sa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jol­le kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat­kai­su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va­hin­koa. Tätä kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

5. henkilöstön edunvalvonnasta asianosaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hal­li­tuk­sen tai siihen rinnastettavan toimielimen pu­heen­joh­ta­ja eikä henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muus­sa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edun­val­von­nas­ta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § vaalimenettelystä ja ta­sa-ar­vo­lain 4a § tasa-arvovaatimuksen noudattamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että valtuusto

- valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2023–2025 sekä

- määrää yhden varsinaisista jäsenistä kaupunginhallituksen pu­heen­joh­ta­jak­si, yhden I varapuheenjohtajaksi ja yhden II va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §