Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kajaanin kaupungin vastaanottokeskustoiminnan lakkauttamiseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

KAJDno-2023-685

Valmistelija

  • Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi
  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin vastaanottokeskustoiminta siirtyy kaupungilta Migrin kilpailutusprosessin myötä Babando Oy:n toiminnaksi 1.8.2023 lukien, minkä vuoksi on tarpeen käynnistää vastaanottokeskuksen henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely. 

Työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella koskevan lain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä. Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään myös asiat, jotka koskevat palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia. Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään myös henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia sekä taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007) sovelletaan kunnassa, kuntayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä. 

Käsillä olevassa yhteistoimintamenettelyssä liikkeen luovuttajan (Kajaanin kaupunki) ja luovutuksensaajan (Babando Oy) on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee: luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Liikkeenluovutuksessa Kajaanin kaupungin vastaanottokeskuksen nykyinen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä vastaanottavan organisaation eli Babando Oy:n palvelukseen 1.8.2023 lukien. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu Kajaanin vastaanottokeskuksen koko henkilöstö (12+1).Yhteistoimintamenettelyn aikana siirretään siirtyvän henkilöstön palvelussuhteeseen liittyviä välttämättämiä tietoja vastaanottavalle organisaatiolle. 

Yhteistoimintamenettely käydään kesäkuun 2023 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus päättää käynnistää Kajaanin kaupungilta 1.8.2023 Babando Oy:n palvelukseen siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §