Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kajaanin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023 ja hyvinvointisuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2023-617

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on valmistunut vuonna 2022 ja hyväksytty valtuustossa 2.5.2022. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021 6 §) velvoittaa edellisen lisäksi kuntaa myös raportoimaan alueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Laaditun hyvinvointikertomuksen vuosiraportin lisäksi myös voimassa olevaa hyvinvointisuunnitelmaa on päivitetty. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023 tukee hyvinvointitiedolla johtamista, sillä siitä saatuja tietoa voidaan käyttää talousarviovalmistelussa toiminnan suuntaamiseksi. Vuosiraportissa tehdään nostoja laajassa hyvinvointikertomuksessa (2022–2025) määritetyistä indikaattoreista. Kunnille on tulossa hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisältö, joka on velvoittava.

Hyvinvointisuunnitelman päivityksessä on otettu huomioon eri ohjelmat ja suositukset sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden työryhmän sekä ehkäisevän päihdetyön työryhmän kautta nousseet huolet. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä on käyty läpi vaikuttajatoimielimissä. Maaliskuussa 2023 järjestettiin järjestöille sekä kaikille asukkaille suunnattu Hyvä olla Kajaanissa -työpaja, josta saatua materiaalia on hyödynnetty päivityksessä. Päivittämisessä on huomioitu myös vuosittain laadittavasta hyvinvointiraportista nousseet asiat sekä mm. maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Seuraavaa laajaa hyvinvointisuunnitelmaa laatiessa järjestöt on tärkeä ottaa yhä vahvemmin mukaan suunnitelmatyöhön.

Päivitettyä suunnitelmaa on käyty läpi mm. Kajaanin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmän kokouksissa, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan keskittyvän työryhmän kanssa sekä osallisuus- ja hyvinvointijaoston iltakouluissa.  

Suunnitelmaan on sisällytetty muita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia. Näitä ovat:

  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jota ohjaavat lastensuojelulaki (417/2007) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
  • Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, jota ohjaa laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015).
  • Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi, jota ohjaa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (876/2022)
  • Turvallisuussuunnitelma sisäministeriön ohjeistuksen mukaisesti

Tässä päivityksen yhteydessä on keskitytty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaosioon. Päivityksessä kahta suunnitelman ensimmäistä painopistealuetta (1. Hyvinvoivat lapset ja lapsiperheet sekä 2. Hyvinvoivat nuoret työelämään) on vahvistettu. Osion toimenpiteet on käyty läpi ja niitä on lisätty. Myös mittareita on tarkistettu. Tämä osio toimii Kajaanin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmana siihen saakka, kunnes seuraava hyvinvointisuunnitelma laaditaan. Syksyllä 2024 alkavassa hyvinvointisuunnitelman laatimistyössä valmistellaan uusi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma osaksi yleistä hyvinvointisuunnitelmaa.

Seuraavassa hyvinvointisuunnitelman laatimistyössä hyvinvointisuunnitelmaa tarkastellaan vahvemmin myös ikääntyneiden näkökulmasta. Suunnitelmaa päivitettäessä keskusteluun on noussut monessa kohtaa myös ikääntyneiden hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat tekijät. Tässä haasteena on arviointi, sillä ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia indikaattoreita on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia. Ehkäisevän päihdetyön työryhmän aloitettua tammikuussa 2023, seuraavaan suunnitelmaan tavoitteena on saada vahvistettua myös tätä osiota. Kainuussa on aiemmin ollut alueellinen turvallisuussuunnitelma. Pelastuslaitoksen siirryttyä Kainuun hyvinvointialueelle Kajaanin kaupungin tulee laatia oma turvallisuussuunnitelma. Tämä on myös järkevä toteuttaa jatkossa osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. 

Kajaanin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023 ja hyvinvointisuunnitelman päivittäminen on laadittu osana Kajaanin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmän toimintaa. Hyvinvointisuunnitelman päivitetyt osiot on kirjoitettu tummanpunaisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Jaosto merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Jaosto merkitsi tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.

Hyvinvointikoordinaattori Veera Lintula oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §