Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kuntalaisaloite: Maksuttomat kuukautistuotteet kajaanilaisille nuorille

KAJDno-2020-1516

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin nuorisovaltuusto on tehnyt kaupungille aloitteen, että kaupunki ryhtyy jakamaan ilmaisia kuukautissuojia kajaanilaisille nuorille. Tavoitteena ilmaisjakelulla olisi vähentää ns. kuukautisköyhyyttä nuorten keskuudessa. Tutkimusten mukaan kuukautissuojien kustannukset ovat 2 - 10 € / kk. Skotlanti päätti marraskuussa 2020 ensimmäisenä valtiona maailmassa ryhtyä jakamaan ilmaisia kuukautissuojia kaikille tarvitseville.  

Aloitteesta on pyydetty lausunnot Kainuun Sotelta, sivistystoimelta ja koulutusliikelaitokselta. 

Vastauksissa todetaan, että viimesijainen toimeentuloturva myös nuorilla on toimeentulotuki. Vanhemmille maksetaan lapsilisää lasten elatuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi siihen saakka, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Käytännön toteuttamisessa tulisi ratkaista asia, kuinka jakelu toteutetaan vain kajaanilaisille, ei esim. täällä opiskeleville muunkuntalaisille ja vastaavasti, kuinka esim. toisilla paikkakunnilla opiskelevat kajaanilaiset opiskelijat saisivat vastaavan edun. Tarvikkeiden jakelu vaatisi organisointia ja valvontaa, joka sitoo työvoimaa. Soten lausunnossa esitetty tarvikkeiden kustannusvaikutus olisi 10.000 - 30.000 € / vuosi riippuen käyttäjien määrästä.  

Eduskunnan  hyväksymä oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomat oppimateriaalit tukevat alle 20-vuotiaiden nuorten taloudellista asemaa huomattavasti syksystä 2021 alkaen. Kaupunki toteuttaa parhaillaan kaupunginvaltuuston hyväksymää talouden sopeuttamisohjelmaa. Omilla päätöksillä tehtävät palvelujärjestelmän laajennukset eivät ole tässä taloudellisessa tilanteessa perusteltuja.

Vastaavaa, vähävaraisille jaettavaksi esitettyä ilmaisjakelua koskevaa aloitetta on käsitelty kuluvan vuoden tammikuussa Helsingin kaupungilla. Aloitteeseen antamassaan vastauksessa sosiaali- ja terveyslautakunta viittaa joitakin vuosia sitten tehtyyn eduskunta-aloitteeseen kuukautistuotteiden ALV-verokannan alentamiseksi 24 %sta. Verokannan muutosta ei ole toteutettu.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki ei aloita aloitteessa esitettyä ilmaisten kuukautissuojien jakelua kajaanilaisille nuorille. 

Kajaanin kaupunki pitää valtakunnallisen ratkaisun saamista asiaan parempana, kuin yksittäisten kuntien tekemiä erillisratkaisuja ja kannustaa tekemään aloitteen valtakunnan tasolla. 

Kajaanin kaupunki suosittelee sekä ekologisena että taloudellisena vaihtoehtona ns. kuukupin käytön harkitsemista kaikille niille, joille sen käyttö on mahdollista. 

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.