Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valinta

KAJDno-2017-723

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä­sen­tä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin ol­ta­va vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jos­sa he tulevat jäsenten sijaan.

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edus­taa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaa­lit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Kunnallisvaaleissa v. 2017 ehdokkaita asettivat seuraavat ryh­mit­ty­mät:

Vihreä liitto
Suomen Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kansallinen Kokoomus
 

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee Kajaanin kaupungin keskusvaalilautakuntaan pu­heen­joh­ta­jan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi ei-hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varajäsenten järjestyksen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee Kajaanin kaupungin keskusvaalilautakuntaan pu­heen­joh­ta­jan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi ei-hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varajäsenten järjestyksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi toimikaudeksi 2017 - 2021 kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan jäseniksi seuraavat:

Varsinaiset jäsenet                                                        Ei-henk.koht. varajäsenet

Puheenjohtaja

Latvakangas Osmo    

 

1. Schroderus  Antti       

Varapuheenjohtaja

Komulainen Onerva 

 

2. Niemi Jorma      

Kinnunen Kari     

3. Elfving Seppo     

Rönkkö Emilia     

4. Immonen  Marjatta     

Väisänen Antero 

5. Ohinmaa  Onerva      

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on estynyt tai esteellinen, saa kaupunginhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Kajaanin keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. Varajäsenistä Marjatta Immonen ja Antti Schroderus ovat ehdokkaina tulevissa kuntavaaleissa, joten he ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnassa. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kaksi väliaikaista varajäsentä tulevia kuntavaaleja varten. 

Päätös

Keskusvaalilautakunnan väliaikaisiksi varajäseniksi valittiin Esko Hanski ja Tuula Korvuo.

Tiedoksi

Valitut ja em. esteelliset 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.