Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2020

KAJDno-2021-153

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot,

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Kajaanin kaupungin liikelaitokset ja lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet omat tilinpäätöksenä vuodelta 2020 helmi- ja maaliskuussa 2021.  Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa alijäämää 11,98 miljoonaa euroa. Koko Kajaanin kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on yhdistetty kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat osakkuusyhteisöt, osoittaa vuodelta 2020 alijäämää 16,9 miljoonaa euroa. Kaupungin alijäämä muodostuu pääasiassa Kainuun Soten toiminnan merkittävästä maksuosuuden kasvusta, rahoituserien poikkeuksista ja Vuorikadun kampuksen laajennukseen ja peruskorjaukseen käytetyn rahaston purusta.

Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten tuottojen eli verotulojen, valtionosuuksien, toiminta- ja rahoitustuottojen kokonaismäärä oli yhteensä 309,9 miljoonaa euroa vuonna 2020. Käyttötalous- ja rahoituskulujen kokonaismäärä oli puolestaan yhteensä 301,9 miljoonaa euroa vuonna 2020. Käyttötalouden toimintatuottojen määrä oli 34,4 miljoonaa euroa, toimintatuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 8,8 miljoonaa euroa. Käyttötalouden toimintakulut (vähennetty valmistus omaan käyttöön) olivat yhteensä 296,7 miljoonaa euroa ja toimintakulut vähenivät edellisvuodesta 1,4 miljoonaa euroa. 

Verotuloja kertyi 141,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3,0 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 123,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 19,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 10,3 miljoonaa euroa, ja rahoituskuluja 5,2 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2020 25,0 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 17,1 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat vähentyivät 15,1 miljoonaa euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin lainakanta oli yhteensä 126,9 miljoonaa euroa eli 3 471 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2020 investointimenot olivat 50,8 miljoonaa euroa ja saadut rahoitusosuudet investointeihin 0,3 miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma vuonna 2020 oli 537,5 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden arvo oli 34,9 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 138,5 miljoonaa euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo 75,5 miljoonaa euroa sekä koneiden, kaluston ja muiden aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 76,8 miljoonaa euroa ja rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia oli yhteensä 189,5 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 317,3 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa taseessa oli yhteensä 184,6 miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2020 oli 1 133 miljoonaa euroa. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat 333,3 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 565,5 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin investointimenot olivat 132,2 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupungin tilikauden 1.1.–31.12.2020 tulos liikelaitoksineen ennen poistoeroa, varauksia ja rahastosiirtoja on -8 349 648,44 euroa.

Kaupunginhallitus 

1. esittää tilikauden 1.1.–31.12.2020 tuloksen -8 349 648,44 euroa käsittelystä seuraavaa:

  • Lisätään poistoeroa -3 682 469,88
  • Vähennetään varauksia 42 344,16
  • Vähennetään rahastoja 9 053,17

Tilikauden alijäämä -11 980 720,99 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

2. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.

3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä.

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §