Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kaavoitusaloite kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Katajamäen tuulivoimapuistoa varten

KAJDno-2021-120

Valmistelija

  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Fortum Oyj suunnittelee Kajaanin lounaisosiin Katajamäen alueelle tuulipuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta sitä varten. Voimassa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu tuulivoimaloiden aluetta. Kainuun liitto on vuonna 2019 päättänyt käynnistää Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen, jossa tutkitaan uudet potentiaaliset alueet tuulivoimalle. Voimassa olevissa maakuntakaavoissa alueelle ei ole esitetty sellaisia merkintöjä tai määräyksiä, jotka olisivat ristiriidassa suunnitellun hankkeen kanssa.

Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavien suunnitelmien mukaan Katajamäen alueelle voitaisiin sijoittaa noin 50 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus maanpinnasta lavan kärkeen olisi korkeintaan 300 metriä. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 5–10 megawattia.

Hankkeessa on tehty alustavia selvityksiä ja mallinnuksia, joita päivitetään erillisinä toteutettavien YVA- ja kaavaprosessien edetessä. Hankkeen suunnittelun käynnistämisestä on tiedotettu paikallismedialle osoitetulla tiedotteella sekä erillisellä asukastiedotteella helmikuun 2021 alussa.

Fortum Oyj esittää seuraavaa menettelyä:
·    Kajaanin kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 77§ mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.
·    Fortum Oyj esittää, että kaavakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy.
·    Fortum Oyj vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- yms. kuluista. Lisäksi Fortum Oyj korvaa Kajaanin kaupungille kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Fortum Oyj:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Katajamäen tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

Fortum Oyj vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- yms. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) Fortum Oyj:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. Kaavanlaatijaksi kaupunki hyväksyy FCG Finnish Consulting Group Oy:n.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Fortum Oyj

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §