Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen Kainuun hyvinvointialueella

KAJDno-2021-1116

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hyvinvointialueista 1.7.2021 voimaan tulleen lain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Lain perusteella ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Ne valvontayksiköt, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydessä, on organisoitava uudelleen 1.1.2023 mennessä, elleivät alueen kunnat yhtenäisin päätöksin sovi tehtävien siirtämisestä hyvinvointialueen hoidettavaksi. 

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) on yhä voimassa ja valvontayksiköiden on täytettävä organisointitavasta riippumatta tämän lain vaatimukset. Hyvinvointialueita koskevan toimeenpanolain (616/2021) 65 §:n nojalla hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen ympäristöterveydenhuollon tehtävät vuoden 2023 alusta, jos kaikki hyvinvointialueen kunnat näin haluavat ja siirto täyttää kyseisen pykälän vaatimukset. Muussa tapauksessa ympäristöterveydenhuollon toiminnot tulee uudelleenorganisoida 1.1.2023 mennessä.  

Mikäli tehtävä siirtyy hyvinvointialueelle kuntien 31.12.2021 mennessä tekemillä yksimielisellä päätöksellä, hyvinvointialueen ja alueen kuntien on tehtävä sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 30.6. 2022 mennessä ja sopimus on voimassa 31.12.2027 asti. Alueen kuntien on osoitettava hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämä täysimääräinen rahoitus. 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin VATE pyytää alueen kunnilta päätöstä asiassa 31.12.2021 mennessä. 

Kainuun Sote on hoitanut kaikkien Kainuun kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät vuodesta 2005 alkaen. Yhdelläkään Kainuun kunnalla (ml. Kajaani) ei ole ympäristöterveydenhuoltolain edellyttämiä resursseja toiminnan järjestämiseen yksin. Toiminta on organisoitava jonkin muotoisena Kainuun kuntien yhteistoimintana. Koska Kainuun Sote on hoitanut tehtävän menestyksellä jo vuodesta 2005 alkaen ja vireillä on parlamentaarisen selvityksen mukainen mietintä toiminnan siirtämiseksi lakimuutoksella hyvinvointialueiden tehtäväksi 1.1.2026, on toimintojen siirtäminen osaksi Kainuun hyvinvointialueen tehtäviä perusteltua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tällä hetkellä tuottamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään Kainuun hyvinvointialueelle 1.1.2023.   

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun VATE