Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Pelastuslautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö 11 §:

Pelastuslautakuntaan kuuluu kymmenen (10) valtuuston toi­mi­kau­dek­seen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va­ra­jä­sen­tä. Lautakunnan jäsenistä nimeää Kajaanin kaupunki 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muut kunnat nimeävät yh­den jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan pu­heen­joh­ta­jak­si määrätään Kajaanin kaupungin edustaja.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Mikäli valmisteilla oleva Sote-uudistus toteutuu hallituksen esitystyksen mukaisesti, päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2023 uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025  11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näi­den henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pe­las­tus­toi­men yhteistyössä mukana oleva kunta sekä

- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025  10 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näi­den henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pe­las­tus­toi­men yhteistyössä mukana oleva kunta sekä

- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025  10 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näi­den henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pe­las­tus­toi­men yhteistyössä mukana oleva kunta, sekä

- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025  10 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta, sekä

- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Asia palautetaan valmisteluun.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Puolangan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2021 vaihtanut edustajansa lautakuntaan. Muutoksen jälkeen lautakunnan kokoonpano täyttää tasa-arvolain vaatimukset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025  10 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näi­den henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pe­las­tus­toi­men yhteistyössä mukana oleva kunta, sekä

- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Valitut