Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

KAJDno-2021-557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet ja talousarvioraamin 8.6.2021 § 120 sekä ohjeisti toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä määrätietoisesti ja etsimään uusia talouden tasapainottamiskohteita. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti Kainuun sotelta talouden tasapainottamisohjelman laatimista tulosaluekohtaisesti sekä sen läpikäymistä jäsenkuntien kanssa.

Talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2023 - 2024 on valmisteltu syksyn 2021 aikana kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaareissa. Toimielinten ja johtokuntien laatimien talousarvioesitysten perusteella on valmisteltu kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2023 - 2024. Suunnitelmakaudelle 2023-2024 on huomioitu 1.1.2023 voimaan astuvan hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksen kaupungin talouteen syksyllä 2021 käytettävissä olevien tietojen pohjalta. 

Talousarvion 2022 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 67,3 milj. euroa (muutettu TA2021: 68,4 milj. euroa), toimintakulut 343,3 milj. euroa (muutettu TA2021: 338,8 milj. euroa) ja toimintakate -276,0 milj. euroa (muutettu TA 2021: -270,4 milj. euroa). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksuosuusarvio vuodelle 2022 on 153,8 milj. euroa (muutettu TA 2021: 153,0, milj. euroa).

Tuloveroarvio vuodelle 2022 perustuu veroprosenttiin 21,00 %. Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2021 tasolla. Verotuloja on arvioitu saatavan 148,1 milj. euroa (muutettu TA 2021: 147,9,7 milj. euroa) ja valtionosuuksia 122,2 milj. euroa (muutettu TA 2021: 118,5 milj. euroa).

Talousarvion 2022 vuosikate on 5,8 milj. euroa, mikä kattaa 32,7 % poistoista. Poistoja kertyy yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -12,0 milj. euroa ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 11,3 milj. euroa. Talousarvio 2022 muodostuu alijäämäiseksi ja sen vuoksi kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman toteuttaminen ja edelleen vahvistaminen on välttämätöntä. Olemassa olevaa sopeuttamissuunnitelmaa on tarkoituksenmukaista tarkastella ja päivittää alkuvuoden 2022 aikana ja hakea edelleen keinoja kaupungin talouden sopeuttamiseksi.

Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2022 ovat  26,3 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 17,0 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 9,4 milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 19,4 milj. euroa vuonna 2022 ja on lainamäärä vuoden 2022 lopussa 3688 euroa / asukas.

Investointipaineet suunnitelmavuosina ovat edelleen merkittävät ja lainakannan arvioidaan edelleen jatkavan kasvuaan. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin kaupungin talouden tasapainolle, koska hyvinvointialueuudistuksessa olemassa olevat laina- ja muut vastuut säilyvät kaupungilla ja jatkossa lainojen hoitaminen ja investoinnit joudutaan kattamaan aikaisempaa pienemmällä tulopohjalla. Riskiä pienentää kaupungin olemassa oleva sijoitusomaisuus, jonka tuottoja tullaan tarvitsemaan ja ohjaamaan näihin tarpeisiin tulevina vuosina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita. Päivitetty talouden sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon alkuvuoden 2022 aikana.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita. Päivitetty talouden sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon alkuvuoden 2022 aikana.

 

 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle. 

Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen ja kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelivät asiantuntijoina kokouksessa työllisyydenhoidon talousarvioesityksen. 

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita. Päivitetty talouden sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon alkuvuoden 2022 aikana.

 

Päätös

Hyväksyi. 

Kaupunginhallitus teki seuraavat yksimieliset muutokset kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen:

1) Konsernihallinnon käyttötalousosan palvelujen ostokohdassa Kainuun Soten maksuosuutta korotettiin 4.831.043 eurolla vastaamaan Soten talousarvioesitystä (aiempi esitys 153.840.000 euroa).  

2) Tilakeskuksen palvelulinjauksiin lisätään teksti: "Selvitetään aurinkoenergian tuottamisen mahdollisuudet kaupungin kiinteistöjen yhteydessä ja ruvetaan vähitellen asentamaan aurinkopaneeleita sopiviin kohteisiin."

3) Investointikohdasta poistettiin kokonaan varaus Oppi 3n peruskorjaukseen. . 

 

Äänestystulokset