Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1-31.10.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot lokakuun lopussa ovat 82,9 milj. euroa ja toimintakulut  278,1 milj. euroa. Talouden tasainen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Toimintatuottoja on kertynyt 1,2 milj. euroa talousarviota vähemmän toteuman ollessa 79,3 %. Toimintatuotot ovat kasvaneet 3,7 miilj. euroa eli 4,6 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toimintakulut alittavat muutetun talousarvion 6,5 milj. euroa toteuman ollessa 81,0 %. On huomattava, että marraskuussa valtuustossa päätetty talousarviomuutos Kainuun soten maksuosuuteen vaikuttaa toteumaprosentteja alentavasti jo lokakuun toteumaraportilla. Kainuun soten alijäämäennusteesta vuodelle 2021 on kirjattu Kajaanin osalta 10,0 milj. euroa 30.9.2021 saakka. Toimintakulut toteutuvat talousarviota pienempinä Kajaanin kaupungin oman toiminnan osalta henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa ja avustuksissa lokakuun lopun tilanteessa. Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan kasvaneet 14,1 milj. euroa eli 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintakate on 194,5 milj. euroa ja se alittaa muutetun talousarvion 5,4 milj. euroa toteuman ollessa 81,8 %. Toimintakate on kasvanut 10,4 milj. euroa eli 5,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Edelleen jatkuva koronapandemia tulee vaikuttamaan vuoden 2021 talousarvion toteutumiseen sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta.

Toimintakuluissa suurin poikkeama ja riski sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvuun. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on -25,0 milj. euroa alijäämäinen (Kainuun sote kuntayhtymän hallitus 3.11.2021 § 339). Vuodelle 2021 kohdentuu lisäksi vielä palkkaharmonisointikuluja: KVTES, Tekniset ja Lääkärit -henkilöstöryhmien osalta. Palkkaharmonisoinnin (tekniset ja lääkärit) osalta Kainuun soten tavoite on saada asia valmiiksi vuoden 2021 aikana. Palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin lisämenoihin ei ole kaikilta osin määrärahavarauksia vuoden 2021 talousarviossa.

Verotuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 123,6 milj. euroa toteuman ollessa 83,1 %. Verotulojen ennustetaan toteutuvan 147,9 milj. euroa koko vuoden osalta. Talouden myönteinen kehitys näkyy sekä kunnallis- että yhteisöveron parempana kehityksenä kuluvana vuonna. Verotulojen ennustetta parantaa edellisen vuoden verotulojen hyvä kehitys, joka johtui muun muassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jako-osuudesta ja yritysten verojen maksujärjestelyistä sekä vuoden 2019 verokorttiuudistuksen takia syntyneen kertymävajeen korjaantumisesta. 

Valtionosuuksia on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 98,6 milj. euroa toteuman ollessa 83,2 %  Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuodelle 2021 yhteensä 118,5 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymää vahvistaa ammatillisen koulutukseen vuoden 2021 ensimmäisestä lisätalousarviosta myönnetty lisärahoituspäätös 1,3 milj. euroa.

Vuosikate lokakuun lopussa on 14,2 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 14,5 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu lokakuun lopussa -311.000 euroa.

Sijoitussalkun arvo 31.10.2021 oli 174,6 milj. euroa (sijoitettu alkuperäinen pääoma 150 milj. euroa). Sijoitussalkun arvo oli kasvanut vuoden 2021 alusta 9,7 %. Lyhytkaisen sijoitussalkun arvo 31.10.2021 oli 34,89 milj.euroa (sijoitettu alkuperäinen pääoma 35 milj. euroa), arvo oli laskenut vuoden 2021 alusta -0,2 % . Sijoitus- ja korkomarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa koko vuoden lopulliseen toteumaan ja kokonaisuuteen liittyy markkinatilanteesta johtuvaa epävarmuutta.

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) investointiosan toteuma lokakuun lopussa oli 11,8 milj. euroa toteuman ollessa 54 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.–31.10.2021.

Päätös

Hyväksyi.